SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Theory and practice of geographical education - MZ340P100
Title: Teorie a praxe geografického vzdělávání
Czech title: Teorie a praxe geografického vzdělávání
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: 60
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (01.10.2019)
Smyslem kurzu je uvést studenty do šířeji vymezené problematiky geografického vzdělávání. Seminář je z většiny veden podle zásad konstruktivistické pedagogiky s důrazem na samostatné učení studentů a na sebereflexi. Proto je v kurzu kombinována forma krátkých přednášek, vlastních činností studentů v semináři i samostatně mimo něj. Důraz je kladen na porozumění základní terminologii a na koncepční systémové myšlení. Tematicky je obsah zaměřen na koncepci geografického vzdělávání (vč. studia oficiálních kurikulárních dokumentů), na průřezová témata RVP (environmentální, globální a mediální výchova) a na školní praxi (vystoupení externistů ze středních škol). Kurzu předchází kurz terénní výuky ve 2. ročníku, systematicky pak na něj navazují náslechové praxe a výuka didaktiky geografie v 1. ročníku navazujícího magisterského studia.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (01.10.2019)

Bílá kniha - národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Dostupé z www.msmt.cz/dokumenty.
PASCH, M. a kol. (2005): Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál, Praha, 424 s.
Ramcový vzdělávací program pro gymnázia. VÚP, Praha, dostupné z www.rvp.cz.
SLAVÍK, J. (1999): Hodnocení v současné škole. Portál, Praha, 192 s.

Články zavěšené do SIS a Moodle.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (01.10.2019)

Osvojení obsahu uvedeného v sylabu studenti prokazují závěrečnou prezentací zadaného semstrálního úkolu a úspěšným splněním zápočtového testu.

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (01.10.2019)

Absolvováním kurzu by studenti měli v rovině:
1) Znalostí a intelektových dovedností:
- osvojit si obecné porozumění pojmu koncepce, strategie, osobní pojetí výuky; procvičit dovednost posoudit hlavní myšlenky dokumentů koncepčního charakteru a aplikovat obecnou koncepci do výuky zeměpisu;
- osvojit si znalost základních termínů obsažených v kurikulárních dokumentech (kompetence, očekávané výstupy, průřezová témata apod.), vč. porozumění jejich významu, nejednoznačnostem, nedostatkům, základním vzájemným vztahům a vč. aplikace do výuky zeměpisu (např. formulace úloh ke konkrétnímu výstupu, zařazení průřezových témat do zeměpisného učiva aj.);
- osvojit si rozmanité metody hodnocení, vč. dovednosti aplikace vybraných postupů (např. formulace kritérií hodnocení ke konkrétní činnosti).

2) Obecných dovedností:
- rozvinout dovednost spolupráce ve dvojicích a malých týmech a dovednost prezentovat na veřejnosti (průběžná práce v semináři, samostatná semestrální práce - tvorba "média" (např. letáku propagujícího význam geografie pro společnost);
- rozvinout dovednost kritické práce s textem (samostudium pedagogických dokumentů a odborných textů spojený s písemnou analýzou a argumentačním posouzením);
- rozvinout dovednost abstrakce a konkretizace prostřednictvím aplikace teoretických koncepcí výuky do konkrétních zadání pro žáky a naopak;
- rozvinout dovednost hodnocení výuky a sebereflexe vlastních postupů.

Osvojení uvedeného obsahu studenti prokazují průběžnou písemnou analýzou odborných textů, závěrečnou ústní prezentací zadaného úkolu a úspěšným splněním zápočtového testu.

Hlavní témata:

Filozofie vzdělávání/vzdělávací koncepce (esencialismus-progresivismus-rekonstrukcionismus)

Kurikulární dokumenty

Mediální výchova jako průřezové téma v geografii

Environmentální výchova

Výuka v globálních a evropských souvislostech a multikulturní výchova                         

Praxe školy - Vedení třídy, evidence hodnocení, administrativa, kompetence ředitele, kontakt s rodiči ad.                       

Pedagogické hodnocení - teorie, klasifikace, kriteriální hodnocení, portfolio v praxi

Exkurze do mediální instituce (po dohodě)                     

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html