SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Geography - MZ340P04U
Title: Sociální geografie
Czech title: Sociální geografie
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MZ340P04Z
Explanation: spojení Z340P04U a Z340P98U, v jednom semestru a ročníku,studijní materiály u předmětu MZ340P04Z
Guarantor: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Attributes: K bakal. zkoušce uč. zeměpis
Annotation -
Last update: JANU (01.10.2003)
1. Object of population geography, contents, position in system of science.
2. Data resources (census, running record, population register, territory units.)
3. Geographical distribution of population (basic statistical methods, natural and socio-economic conditions, long term trends).
4. Migration and other form of spatial population mobility (basic types and rules of migration, migration in the Czech Republic and Europe, spatial population mobility as a regional process).
5. Socio-cultural structure of population (ethnicity, religion, language and other types of differentiation).
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. (13.12.2010)

Povinná literatura:

TOUŠEK, V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J. a kol. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Aleš Čeněk, Plzeň.

JOHNSTON, R.J., GREGORY, D., PRATT, G., WATTS, M. (eds.): The Dictionary of Human Geography. Blackwell Publishing, Malden (MA, USA)

BAŠOVSKÝ, O., MLÁDEK, J. (1989): Geografie obyvatelstva a sídiel. Učební texty UK Bratislava, Bratislava, 221 s.

Vybrané články dostupné na http://web.natur.cuni.cz/~mak/gos/uvodgos.html

Doporučená literatura:

PAVLÍK, Z. a kol. (1986): Základy demografie. Academia, Praha.

JONES, H.R. (1981): A Population Geography. Harper, London.

JOHNSTON, J.H. (1969): Urban Geography. Pergamon Press.

MLÁDEK, J. (1992): Základy geografie obyvatelstva. SPN, Bratislava, 230 s.

RUBENSTEIN, J.M. (2002): An Introduction to Human Geography. (Seventh edition). Prentice-Hall, London.

PACIONE, M. (2005): Urban geography: a global perspective. 2nd ed. Routledge, London, 686 s

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. (13.12.2010)

Podmínky ke splnění studijních povinností: studium povinné a doporučené literatury, aktivní ovládnutí probrané látky.

Stručný obsah kurzu:

Geografie obyvatelstva

1. Předmět geografie obyvatelstva, vnitřní členění, postavení v systému věd.

2. Základní zdroje dat (sčítání obyv., průběžná evidence, charakter územních jednotek).

3. Geografické rozmístění obyv. (zákl. metody hodnocení, vliv přír. a soc.ek. podmínek, vývojové trendy).

4. Přirozená reprodukce obyv. (konstrukce demografických ukazatelů, regionální rozdíly v přirozené reprodukci, globální problémy populačního vývoje, populační teorie a zákony, populační politika).

5. Migrace a ostatní formy prostorové mobility obyv. (hlavní typy migrací a jejich pravidelnosti, charakter migrací v ČR a v Evropě, územní mobilita jako regionálnětvorný proces).

6. Demografická struktura obyv. (složení obyv. podle věku a pohlaví v souvislosti s dalšími procesy vázanými na obyvatelstvo).

Sociokulturní geografie

1. Národnost, etnikum

2. Jazykové skupiny

3. Náboženské složení obyvatelstva

Geografie sídel

1. Předmět geografie sídel, vnitřní členění, postavení v systému věd.

2. Sídelní systém (struktura osídlení a její vývoj).

3. Christallerova teorie centrálních míst a pravidlo o velikostním pořadí sídel.

4. Proces urbanizace (způsoby hodnocení, vývojové fáze, regionální rozdíly).

5. Městská a venkovská sídla (vymezení pojmů, funkční kategorizace sídel.)

6. Vnitřní struktura a organizace měst (základní pravidelnosti v demografické, sociální a funkční diferenciaci)

7. Současné trendy ve vývoji osídlení (suburbanizace, desurbanizace, reurbanizace).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html