SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Demography for Epidemiologists - MZ340E10
Title: Demografie pro epidemiology
Czech title: Demografie pro epidemiology
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: 20
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Teacher(s): Mgr. Anna Altová
prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Ivana Kulhánová, Ph.D.
RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.
Incompatibility : MZ340E01
Is incompatible with: MZ340E01
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Michala Lustigová, Ph.D. (01.10.2023)
Přednáška je určena primárně pro studenty sociální epidemiologie v prvním roce navazujícího magisterského studia. Vítáni jsou samozřejmě i další zájemci z příbuzných oborů. Přednáška poskytuje přehled vybraných základů demografie. Jejím cílem je seznámit posluchače se základními pojmy a demografickými metodami využitelnými při zpracování individuálních i agregovaných dat se zaměřením na procesy nemocnosti a úmrtnosti. V navazujících cvičeních se studenti procvičí v práci s daty (např. z registrů) a výpočtem ukazatelů nemocnosti a úmrtnosti (např. standardizace dat, výpoču úmrtnostních tabulek či úmrtnostních tabulek s vyloučením vybrané příčiny onemocnění). Cílem je připravit budoucí sociální epidemiology na samostatnou analytickou práci.
Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (25.09.2022)

Především vlastní poznámky z přednášek a poskytovaná verze přednáškových prezentací v MOODLE

Omran, A.R. (1971): The epidemiologic transition: a theory of the epidemiology of population change. In: Milbank memorial Fund Quarterly 29.

Omran, A.R. (1982): Epidemiological Transition. In: Milbank memorial Fund Quarterly 49 (1). pp. 509-538.

Olshansky, S.J., Ault, A.B (1986): The fourth stage of the epidemiologic transition: the age of delayed degenerative diseases. In: Milbank Memorial Fund. Quarterly,64.

Caldwell, J.C. (2001): Population health in transition. Bulletin WHO 79 (2).

Vallin, J.(1992): Světové obyvatelstvo. Academia. Praha.

Mnohojazyčný demografický slovník, Česká demografická společnost, 2005. https://www.czechdemography.cz/res/archive/001/000180.pdf?seek=1466618249

Pavlík, Z. - Rychtaříková, J. - Šubrtová, A. (1986): Základy demografie. Praha: Academia.

Kalibová, K. (2009): Demografie (nejen) pro demografy, Slon, Praha.

Vývoj obyvatelstva České republiky 2020, ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-obyvatelstva-ceske-republiky-2020

Pohyb obyvatelstva - rok 2021, ČSÚ, https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-rok-2021

Články v časopisech Demografie, https://www.czso.cz/csu/czso/demografie, Acta Demographica, Acta Geographica, Population, Demography, Population Studies, aj.

Veškeré poskytnuté materiály ke kurzu jsou uloženy v Moodle.

Heslo ke kurzu obdrží zapsaní studenti v rámci první přednáškové hodiny.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Michala Lustigová, Ph.D. (01.10.2023)

POŽADAVKY NA ZÁPOČET

Vypracování seminární práce/projektu v rozsahu 5–8 stran včetně tabulek a grafů, min 4 strany textu a následná povinná ústní prezentace projektu (odevzdat do Moodle do 31.12.2023).

Osnova: 1. Úvod, 2. Popis dat a postupu práce s daty 3. Popis metody 4. Výsledky 5. Diskuze výsledků 6. Závěr 7. Použitá literatura

Data: Použití primárních datových zdrojů, vlastní výpočet – standardizovaná míra úmrtnosti, standardizovaná míra nemocnosti, dekompozice apod.

Srovnat vždy alespoň dvě země (využití dat i za jinou než českou populaci).

Příklady seminárních prací lze nalézt v Moodle.

POŽADAVKY NA ZKOUŠKU

Pro splnění kurzu je potřeba průběžné plnění úkolů (nutno vypracovat včas všechny úkoly) a absolvovat písemný test. Z písemného testu (praktická a teoretická část) je nutný minimální bodový zisk 40 bodů. Celkově je z písemného testu a průběžných úkolů potřeba získat alespoň 60 bodů.
(87–100 bodů = výborně; 73–86 bodů = velmi dobře; 60–72 bodů = dobře; méně než 60 bodů = neprospěl).
Body lze získat za následovně:

30 b. – průběžné úkoly (6 x 5 b.) - nutno odevzdat všechny úkoly

70 b. – písemný test

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Michala Lustigová, Ph.D. (01.10.2023)

Přednášky: D. Dzúrová (DD), M. Lustigová (ML), I. Kulhánová (IK)

Cvičení: M. Lustigová (ML), A. Altová (AA)

 

Přednášky:

1.       Populační zdraví v demografii a epidemiologii (DD)

Vymezení pojmů demografie, epidemiologie, geografie zdraví; definice zdraví, definice populačního zdraví, ukazatele zdraví, historie výzkumu populačního zdraví v demografii, současné přístupy demografie a epidemiologie k populačnímu zdraví, global health trends – přehled. Nerovnosti ve zdraví, socioekonomické proměnné, socioekonomické nerovnosti ve zdraví ve vyspělých zemích, nerovnosti ve zdraví z hlediska dalších demografických proměnných (rodinný stav); možnosti měření nerovností ve zdraví. 

2.      Epidemiologický a zdravotní přechod (ML)

Teorie epidemiologického přechodu – A. Omran, teorie a práce navazující na A. Omrana; Divergence a konvergence v intenzitě úmrtnosti – nový přístup zdravotního přechodu, kardiovaskulární revoluce, úmrtnostní krize. Fáze zdravotního přechodu – vyspělé vs. rozvojové země.

3.       Pohled životních drah – epidemiologický profil jednotlivých životních období (DD)

Reprodukční zdraví (kojenecká úmrtnost, potratovost a plodnost/neplodnost), nehody a úrazy v průběhu dospívání a nižším středním věku, střední věk – problematika chronických onemocnění, proces stárnutí a zdravé stárnutí. Intenzita úmrtnosti v průběhu života a hlavní příčiny úmrtí v jednotlivých etapách života.

4.       Demografie v kostce I (DD)

Základní demografické procesy a události.

5.       Demografie v kostce II (DD)

Události a procesy, demografická síť (Lexisův diagram); generační a transverzální přístup, míry;  hlavní demografické ukazatele, čas v demografii, demografická síť - přepis individuálních dat do souhrnných tabulek.

6.       Mezinárodní klasifikace nemocí (ML)

Mezinárodní klasifikace nemocí – historický vývoj, příčiny úmrtí - sběr dat, klasifikace a komparabilita časová a mezi populacemi, regiony; rekonstrukce časových řad v úmrtnosti podle příčin smrti, list o prohlídce zemřelého, kódovací praxe a specifika české statistiky příčin úmrtí. Studium příčin úmrtí.

7.       Analýza úmrtnosti – ukazatele úmrtnosti a tabulky života I (IK)

Hrubá míra úmrtnosti, přímá a nepřímá standardizace, výběr standardní populace, standardizovaná míra úmrtnosti, srovnávací index úmrtnosti, specifické míry úmrtnosti.

8.       Analýza úmrtnosti – ukazatele úmrtnosti a tabulky života II (IK)

Tabulky života, typologie úmrtnostních tabulek, metody výpočtu pravděpodobnosti úmrtí, konstrukce úplné a zkrácené úmrtnostní tabulky, tabulkové funkce a jejich tvar, intervalová naděje dožití.

9.       Analýza úmrtnosti – ukazatele úmrtnosti a tabulky života III (IK)

Aplikace DeRaS, úmrtnostní modely, výběr nejvhodnějšího úmrtnostního modelu, konstrukce oficiálních úmrtnostních tabulek ČSÚ. Jednovýchodná tabulka úmrtnosti, jednorozměrná a dvojrozměrná dekompozice rozdílu (změny) naděje dožití pří narození.

10.   Analýza zdravotního stavu – ukazatele zdravé délky života (ML)

Sledování a hodnocení zdraví, data a ukazatele zdravotního stavu. The Minimum European Health Module – otázky na zdraví. Tabulky života kombinující zdraví a úmrtnost (Sullivanova metoda).

11.   Analýza zdravotního stavu – ukazatele nemocnosti (ML)

Vznik a výskyt nemoci v populaci, míry smrtelnosti, incidence, prevalence, ukazatele asociace.

12.  Global Burden of Disease (ML) 

13.   Prezentace seminárních projektů (10 min prezentace, 5 min diskuze), povinná účast (DD/ML/IK)

 

Cvičení (seminář):

1.       Úvod do Excelu I (AA)

2.       Úvod do Excelu II (AA), úkol 1

3.       Reprodukční zdraví (ML)

4.       Demografie v kostce I (ML)

5.       Demografie v kostce II (ML)

6.       Mezinárodní klasifikace nemocí (ML)

7.       Přímá, nepřímá standardizace (AA), úkol 2

8.       Úmrtnostní tabulky (AA), úkol 3

9.       Dekompozice (AA), úkol 4

10.     Naděje dožití podle zdravotního stavu (ML), úkol 5

11.     Ukazatele nemocnosti (ML), úkol 6

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html