SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Methods in Social Geography I - MZ340C01Z
Title in English: Metody v SG I
Czech title: Metody v SG I
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 1/2 C [hours/week]
Capacity: 200
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: od 2007/08 nahrazuje cvičení z EKG a GOSCvičení a semináře v ZS jen pro Demografii a Sociální geografii a geoinformatikuCvičení a semináře v LS jen pro Geografie-kartografie
Additional information: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2350
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Pavel Frydrych
RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Is incompatible with: MZ340B02
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jana Jíchová, Ph.D. (23.09.2019)
Metody v sociální geografii I jsou určeny studentům a studentkám oborů geografie (LS), demografie (ZS) a sociální geografie a geoinformatiky (ZS) v druhém ročníku bakalářského studia. Výuka se skládá z přednášky (1x za 14 dní) a ze cvičení (každý týden). Přednášky představují základy kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Cvičení se zaměřují na procvičení základních metod geografického výzkumu a zdokonalení dovedností a kompetencí zejména s důrazem na psaní odborného textu, bibliografii, práci s cizojazyčnou literaturou, zpracování statistických dat, jejich interpretace a prezentace. Jednotlivá cvičení jsou zaměřena na procvičení několika druhů metod a jsou zpracovávána v malých týmech studentů. Hlavními výstupy jsou dva delší texty, výstupy terénního šetření, vybrané práce jsou prezentovány a diskutovány.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Jana Jíchová, Ph.D. (23.09.2019)

Literatura k tématu metod je poměrně obsáhlá, proto jsou doporučované tituly zmíněny v rámci každé hodiny. 

Babbie, E. (2004): The Practice of Social Research. Wadsworth Cencage Learning.

Cloke, P. et al. (2004): Practising Human geography. Sage. 

Disman, M. (2005): Jak se vyrábí sociologická znalost? Karolinum.

Flowerdew, R., Martin, D. (eds.) (2005): Methods in Human Geography. A guide for students doing a research project.

Hay, I. (ed) (2008): Qualitative Research Methods in Human Geography. Oxford University Press.

Hendl, J. (2005): Kvalitativní výzkum. Portál. 

Mareš, P., Rabušic, L., Soukup, P. (2015): Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. 

Švaříček, R., Šeďová, K (2008): Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál.

 

Klasickými zdroji dat jsou pak: 

Pavlík, Z., Rychtaříková, J., Šubrtová, A. (1986): Základy demografie. Praha, Academia, 463 s.
Vencálek, J., Nováková, B. (1981): Cvičení z geografie obyvatelstva. Ostrava, Pedagogická fakulta v Ostravě.
Pavlík, Z., Kuhnl, K. (1981): Úvod do kvantitativních metod pro geografy. UK Praha. Praha, SPN, 110 s.
Murdych, Z. (1983): Tematická kartografie. Praha, Státní pedagogické nakladatelství.
Ouředníček, M., Temelová, J., Pospíšilová, L. eds. (2011): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky. Praha, Karolinum.
Ouředníček, M-, Jíchová, J., Pospíšilová, L. (2017): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Praha, Karolinum. 


Dictionary of Human Geography, poslední edice.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jana Jíchová, Ph.D. (23.09.2019)

K úspěšnému ukončení cvičení je nutné splnit následující požadavky:

Odevzdat v požadované kvalitě:

  • stať prokazující práci s odborným textem (pracuje se ve dvojicích) 
  • seminární práci (pracuje se ve dvojicích)
  • analýzu území (pracuje se ve dvojicích)
  • výstupy terénního šetření (každý jednotlivě)
  • oponentní posudek seminární práce (ve dvojicích)

Účastnit se aktivně cvičení (70% účast). V rámci vybraných cvičení budou dílčí úkoly, které budou hodnocené. 

Povinně se zúčastnit cvičení s plánovanými prezentacemi prácí (3x) a závěrečného semináře s testem.

Při hodnocení bude přihlíženo zejména k aktivitě na cvičeních a přístupu k práci během semestru. 


Hodnocení prací

  • práce budou hodnoceny z hlediska kvality zpracování - odborného obsahu a formálních náležitostí
  • podle včasnosti odevzdání 
  • práce může být pouze jedenkrát vrácena k přepracování, při opakovaném nesplnění formálních nebo obsahových požadavků je povinnost hodnocena jako nesplněná

Více informací zde: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2350, http://urrlab.cz/cs/profil/metody-v-sg-1,

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jana Jíchová, Ph.D. (23.09.2019)

Aktuální informace viz https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2350, http://urrlab.cz/cs/profil/metody-v-sg-1, 

Témata cvičení

- Vstupní cvičení
- Čtení odborné literatury
- Psaní odborného textu
- Vybraná témata v SG a zdroje dat
- Kvantitativní metody v SG 
- Interpretace mapy
- Metody grafického znázorňování
- Kvalitativní metody v SG
- Volba a aplikace metody výzkumu
- Prezentační techniky
- Prezentace prací
- Závěrečný seminář, test

Témata přednášek

- Úvod do metodologie vědy
- Kvantitativní a kvalitativní výzkumný design
- Kvantitativní sběr dat
- Zpracování kvantitativních dat
- Kvalitativní sběr dat
- Zpracování kvalitativních dat
- Shrnutí

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html