SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Latin America - MZ330P97
Title: Latinská Amerika
Czech title: Latinská Amerika
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Teacher(s): doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Attributes: Regionální geografie - 4.ročník REGG
Geografie - volitelné
Files Comments Added by
download LA_referaty_temata2015-16.doc TJednotlivá témata zpracovává dvojice studentů. Výběr témat je nutný upřesnit s vyučujícím, aby nedošlo k duplikaci. doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (31.10.2019)
This optional lecture offers to students a large knowledge of a complexly conceived regional geography of Latin America. The course includes a survey of natural conditions, an outline of geoecological, demographic and economic development of macroregions during four historic periods - precolonial, colonial, after formation of national states and present. Regional analyses are based on macroregions, not on individual countries. A seminar Latin America stressing geographical analysis of individual countries immediately follows the lecture in the summer semester.


Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (13.01.2020)

 

  • Cole, J., Geography of World´s Major regions, London, 1996.
  •  García,R., Cordero,F., Izquierdo,A., Economía y geografía del dessarollo en America Latina,Fondo de Cultura e Economía, Mexico, 1987.
  •  Kol.: Desarrollo y medio ambiente en America Latina y el Caribe. MOPU, Madrid 1990.
  •  Janský, B. a kol., Monotématické číslo časopisu Geografické rozhledy, roč. 6, č. 5, 1996/97
  •  Šlégl, J. a kol., Světová pohoří, díl: Severní, Střední a Jižní Amerika, část: Janský, B., Andy. Euromedia Praha, 2003.
  •  Janský, B. a kol., K pramenům Amazonky, Ottovo nakladatelství, Praha, 2004                     
  •  Stephen Castles, Hein de Haas, Mark J. Miller. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World (2013).
  •  Janská, E. (2014). Vývoj mezinárodní migrace v Argentině od poloviny 19. do začátku 21. století  (posun od země imigrační v zemi emigrační). In: Hingarová, V., Nemrava, D. (eds.). Argentina napříč obory: současné pohledy, s.137‐152, Olomouc.
  •   Bečicová, I., Janská, E. (2010). US‐Mexická hranice: její problémy a perspektivy. In: Hingarová V.,Květinová, S., Eichlová, G. (eds.). Mexiko – 200 let nezávislosti, s. 197–210, Pavel Mervart.

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (18.12.2019)

Prezentace referátu na předem vybrané téma a odevzdání prezentace (ppt.) v papírové podobě před začátkem hodiny. Po jejích odprezentování a  schálení nahrát do Moodlu.
Písemná zkouška s možností ústního dozkoušení.

Prezentace a odevzdání vybraného tématu je nutno splnit  před zkouškou.

Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (31.10.2019)

I.blok: Přehled přírodních podmínek

 1. Geologické, geografické a geopolitické vymezení Latinské Ameriky

 1.1.Fyzickogeografické provincie

 2. Přehled přírodních podmínek (zdůraznění specifik Latinské Ameriky)

 2.1. Geologický vývoj kontinentu - uplatnění deskové tektoniky a sopečné činnosti

 2.1.1. Hlavní seizmické a sopečné regiony

 2.2. Orografické členění kontinentu

 2.2.1. Brazilská vysočina

 2.2.2. Guyanská vysočina

 2.2.3. Středoamerické Kordillery, Jihoamerické Andy

 2.2.4. Amazonie

 2.2.5. Gran Chaco

 2.2.6. Patagonie

 2.3. Klimatické poměry Latinské Ameriky

 2.3.1. Vliv světového oceánu na podnebí kontinentu

 2.3.2. Teplotní a srážkové poměry - uplatnění vertikální stupňovitosti

 2.3.3. Klimatické oblasti

 2.4. Hydrografický přehled Latinské Ameriky

 2.4.1. Hlavní říční systémy - odtokové režimy řek

 2.4.2. Genetické typy jezer

 2.4.3. Zaledněná území a vliv změny klimatu na ledovce

 2.5. Hlavní půdní typy

 2.6. Hlavní vegetační formace

 2.7. Specifika středoamerické a jihoamerické fauny

II.blok: Geoekologický, demografický a hospodářský vývoj Latinské Ameriky
(Etapy: předkoloniální, koloniální, období po vzniku národních států)


3. Historie osídlení a hospodářský vývoj v přediberském období

 3.1. Teorie osídlování kontinentu

 3.2. Počátky zemědělství

3.3. Velké přediberské populace

4. Setkání dvou světů a demografický kolaps

4.2. Hospodářství v koloniálním období

5. Hlavní hospodářské aktivity v období po vzniku národních státůIII.blok: Současné geopolitické, sociálněekonomické a demografické procesy v Latinské Americe

6. Historie formování měst v Latinské Americe, vývoj urbanizace, migrační procesy

7. Hospodářský přehled makroregionů Latinské Ameriky

7.1. Ekonomický potenciál, jádrové a periferní oblasti

7.2. Mexiko

7.3. Střední Amerika (pevninská část)

7.4. Karibská oblast (ostrovní část)

7.5. Karibský sever Jižní Ameriky (Kolumbie, Venezuela, Guyany, Surinam)

7.6. Andské státy (Ekvádor, Peru, Bolívie)

7.7. Brazílie

7.8. Státy "Jižního rohu" (Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay)

8. Geopolitické a hospodářské srovnání Latinské Ameriky se světem (hlavní specifika)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html