SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Latin America - MZ330P97
Title: Latinská Amerika
Czech title: Latinská Amerika
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: 50
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Teacher(s): doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (11.01.2022)
This optional lecture offers to students a large knowledge of a complexly conceived regional geography of Latin America. The course includes a survey of natural conditions, an outline of geological, demographic, and economic development of macroregions during four historic periods - pre-colonial, colonial, after the formation of national states, and present. Regional analyses are based on macroregions, not on individual countries. A seminar Latin America stressing geographical analysis of individual countries immediately follows the lecture in the summer semester (the course doesn't have to be open every year).


Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (27.09.2022)

 

·          Cole, J., Geography of World´s Major regions, London, 1996.

·          Janský, B. a kol., Monotématické číslo časopisu Geografické rozhledy, roč. 6, č. 5, 1996/97

·          Šlégl, J. a kol., Světová pohoří, díl: Severní, Střední a Jižní Amerika, část: Janský, B., Andy. Euromedia Praha, 2003.

·          Janský, B. a kol., K pramenům Amazonky, Ottovo nakladatelství, Praha, 2004                     

·          Hein de Haas, Stephen Castles, Mark J. Miller. (2020): The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. 6th edition.

·          Janská, E. (2014). Vývoj mezinárodní migrace v Argentině od poloviny 19. do začátku 21. století  (posun od země imigrační v zemi emigrační). In: Hingarová, V., Nemrava, D. (eds.). Argentina napříč obory: současné pohledy, s.137‐152, Olomouc.

.          Cabada, L., Šanc, D. a kol. (2011): Panregiony ve 21. století. Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů. Aleš Čeněk, s.r.o., 432 s.

·          Anděl, J., Bičík, I. Bláha J.D. (2019): Makroregiony světa. Janský, B. autor části „Přírodní poměry Země“. Karolinum, 326s.

·          Jackiewicz, E.L.; Bosco, F.J. (2020): Placing Latin America. 4th edition.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (08.04.2024)

1. Vypracování referátu na předem vybrané téma (power point) v maximální délce 12 min. a prezentace na předem určené hodině. Odevzdání prezentace (ppt.) vyučujícímu ke kontrole min. 2 dny před vystoupením. Student může za prezentaci referátu získat maximálně 15 bodů. V případě nedodání prezentace je 0 bodů.

2.

Absolvování písemného testu z regionální geografie Latinské Ameriky v rozsahu viz. Školní atlas světa (Kartografie Praha, vydání 2019, 2020 a 2021.) a přednášky. Test je prezenční na Přf UK a nelze ho opakovat. Termín testu je kazdoročně vyhlášen na začátku semestru, koná se na začátku příslušné přednášky Latinská Amerika (20 min) a poté následuje přednáška. Student může získat maximálně 20 bodů (20 pojmů).

3. Závěrečná písemná zkouška. Budou vypsány 3 řádné termíny. Maximální počet bodů ze závěrečné písemné části je 65.

Hodnocení a výsledná známka:

1. část 15% (15 bodů) z prezentace (kvalita vypracování a prezentace)

2. část 20% celkové známky (20bodů) z testu z regionální geografie Latinské Ameriky

3. část 65% (65 bodů) závěrečná písemka

Známka se skládá složením všech tří částí:

100-88 bodů…..výborně

87-74 bodů…….velmi dobře

60-73……………..dobře

Přednášky mohou v závislosti na epidemiologické situaci proběhnout on-line formou.

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (27.09.2022)

I.blok: Přehled přírodních podmínek

 1. Geologické, geografické a geopolitické vymezení Latinské Ameriky

 1.1.Fyzickogeografické provincie

 2. Přehled přírodních podmínek (zdůraznění specifik Latinské Ameriky)

 2.1. Geologický vývoj kontinentu - uplatnění deskové tektoniky a sopečné činnosti

 2.1.1. Hlavní seizmické a sopečné regiony

 2.2. Orografické členění kontinentu (Brazilská vysočina, Guyanská vysočina, Středoamerické Kordillery, Jihoamerické Andy, Amazonie, Gran Chaco, Patagonie)

 2.3. Klimatické poměry Latinské Ameriky

 2.3.1. Vliv světového oceánu na podnebí kontinentu

 2.3.2. Teplotní a srážkové poměry - uplatnění vertikální stupňovitosti

 2.3.3. Klimatické oblasti

 2.4. Hydrografický přehled Latinské Ameriky

 2.4.1. Hlavní říční systémy - odtokové režimy řek

 2.4.2. Genetické typy jezer

 2.4.3. Zaledněná území a vliv změny klimatu na ledovce

 2.5. Hlavní půdní typy

 2.6. Hlavní vegetační formace

 2.7. Specifika středoamerické a jihoamerické fauny

II.blok: Geoekologický, demografický a hospodářský vývoj Latinské Ameriky
(Etapy: předkoloniální, koloniální, období po vzniku národních států)

3. Historie osídlení a hospodářský vývoj v přediberském období

3.1. Teorie osídlování kontinentu

3.2. Počátky zemědělství

3.3. Velké přediberské populace

4. Setkání dvou světů a demografický kolaps

4.2. Hospodářství v koloniálním období

5. Hlavní hospodářské aktivity v období po vzniku národních států

III.blok: Současné geopolitické, sociálněekonomické a demografické procesy v Latinské Americe

6. Historie formování měst v Latinské Americe, vývoj urbanizace, migrační procesy

7. Hospodářský přehled makroregionů Latinské Ameriky

7.1. Ekonomický potenciál, jádrové a periferní oblasti

7.2. Mexiko

7.3. Střední Amerika (pevninská část)

7.4. Karibská oblast (ostrovní část)

7.5. Karibský sever Jižní Ameriky (Kolumbie, Venezuela, Guyany, Surinam)

7.6. Andské státy (Ekvádor, Peru, Bolívie)

7.7. Brazílie

7.8. Státy "Jižního rohu" (Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay)

8. Geopolitické a hospodářské srovnání Latinské Ameriky se světem (hlavní specifika)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html