SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Landscape Ecology - MZ330P94Z
Title: Krajinná ekologie
Czech title: Krajinná ekologie
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Annotation -
Introduction to landscape ecology, basic principles and approaches, terminology. Concept of landscape unit, landscape structure and heterogeneity. Ecological stability of the landscape, the role of disturbances and feedbacks. Horizontal landscape structure - matrix, patches, corridors, networks. Biodiversity in the landscape, factors of biodiversity. Landscape changes and developments, processes of landscape change, movement of species in the landscape. Island biogeography. The development of the natural and cultural landscape on the territory of the Czech Republic. Landscape classification and typology, Pan-European and Czech landscape types. Applied landscape ecology - principles and basic methods of landscape planning. Planning ecological networks in the landscape, landscape forming programmes, landscape character assessment.


Last update: KLIMENT (27.03.2006)
Literature - Czech

Lipský, Z. 1999: Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů, Karolinum, Praha, 129 s., ISBN 80-7184-545-0
Lipský, Z., 2000: Sledování změn v kulturní krajině. ČZU, Praha, 71 s., ISBN 80-213-0643-2
Turner, M., Gardner R.H., O'Neill R. 2001. Landscape ecology in theory and practice. Springer, 401 s.

Last update: Treml Václav, doc. Mgr., Ph.D. (17.09.2020)
Syllabus - Czech

1) Krajinná ekologie – vývoj a vymezení oboru, literatura; Krajina jako předmět studia krajinné ekologie; Měřítko ve studiu krajiny.

2) Příčiny krajinné heterogenity – abiotické, biotické, antropogenní faktory, principy limitujících zdrojů, modely vysvětlující heterogenitu krajiny.

3) Dynamika krajiny 1 – ekologická sukcese, ekologická stabilita, zpětné vazby.

4) Dynamika krajiny 2 – klimax, disturbance, vývoj společenstev.

5) Toky látek a energie v krajině, krajinná energetika.

6) Struktura krajiny – úvod, přístupy  „patch – corridor – matrix“ model vs. koncept krajinného kontinua,  makrostruktura vs. mikrostruktura.

7) Kvantifikace struktury krajiny:  metody hodnocení krajinné mikrostruktury a makrostruktury;   krajinné metriky – úrovně hodnocení (ploška, třída, krajina); nástroje k analýze struktury krajiny (FRAGSTATS, V-LATE, PatchAnalyst atd.).

8) Důsledky krajinné struktury:   pohyb organismů v krajině & metapopulace;    ostrovní biogeografie v kontextu fragmentace krajiny;    aplikace v ochraně přírody a krajiny – ekologické sítě.

9) Krajinné plošky a ekotony - vlastnosti a dynamika.

10) Geodiverzita a biodiverzita: definice geodiverzity, primární a sekundární geodiverzita, možnosti hodnocení, význam pro biodiverzitu;   biodiverzita – definice, hierarchické a prostorové úrovně biodiverzity.

11) Klasifikace, členění a typologie krajiny:  obecné přístupy v klasifikaci krajiny;   regionalizace vs. typologie;   metody typologie krajiny (expertní, kvantitativní);   příklady klasifikací krajiny v ČR a Evropě.

12) Vývoj krajiny střední Evropy 1 (holocén-středověk).

13) Vývoj krajiny střední Evropy 2 (novověk-současnost).

Last update: Treml Václav, doc. Mgr., Ph.D. (17.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html