SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
  
Fluvial Processes - MZ330P863
Title in English: Fluviální procesy
Czech title: Fluviální procesy
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
Teacher(s): RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. (15.02.2016)
Fluvial system. Processes and mechanics of erosion, influencing factors, erosion hazard
assessment, modelling and measurement of erosion. Sediment transport and deposition,
suspended and dissolved solid, pollution of water. Adjustment of channel forms, reservoir
surveys. Strategies for erosion control, catchment management, environmental changes.


Literature - Czech
Last update: KLIMENT (22.03.2006)

Buzek, L.: Eroze půdy. Pedagogická fakulta, Ostrava, 1983

Holý, M.: Eroze a životní prostředí. ČVÚT, Praha, 1994

Stehlík, O.: Potenciální eroze půdy proudící vodou na území ČSR. Studia Geographica, 42, Brno, GgÚ ČSAV 1975, 147 s.

Zachar, D.: Erózia pôdy. Bratislava, SAV 1970, 517 s.

Morgan, R.P.C.: Soil erosion and conservation. Longman Scientific &Technical, London, 1995

Janeček, M: Ochrana zemědělské půdy před erozí. ISV, Praha 2002

Kliment, Z.: Geografické metody výzkumu vodní eroze půdy v krajině. Dizertační práce. PřF UK Praha, 140 s.

Knighton, D.: Fluvial Forms and Processes. Edward Arnold, London, 1984

Rosgen, D.L.: A classification of natural rivers. Catena, 22, s 169-199, 1994

Leopold, L.B., Wolman, M.G., Miller, J.P.: Fluvial Processes in Geomorphology. New York, 1995

Petts G.E., Amoros C.: Fluvial hydrosystems. Chapman &Hall, London, 1996

Collins, A.L., Walling, D.E.: Documenting catchment suspended sediments sources: problems, approaches and prospects. Progress in Physical Geography, 28, 2, s.159-196, 2004

časopisy (Zeitschrift für Geomorfologie, Catena, Journal of Hydrology, Vodní hospodářství a ochrana vod a jiné)

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. (12.04.2012)

Ke splnění zápočtu je požadováno zpracování a prezentace vybraného odborného tématu s využitím poznatků ze zahraničního výzkumu. Zkouška proběhne ústní formou.

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. (10.06.2019)

1. Povodí - svahový a říční systém, fluviální procesy

2. Vodní eroze - typy a tvary vodní eroze, mechanismus erozního procesu, faktory eroze

3. Metody výzkumu vodní eroze - intenzita a rozšíření vodní eroze, erozní ohrožení

4. Erozní modely - přehled, příklady, aplikace

5. Plaveniny - monitoring, hodnocení plaveninového režimu, zpracování a interpretace dat

6. Dnové splaveniny - monitoring, metody hodnocení transportu dnových splavenin

7. Sedimentace a změny dnového sedimentu v podélném profilu toku, agradace

8. Analýza fluviálních sedimentů - fyzikální, datovací a geochemické metody

9. Říční systém - parametry říčního koryta a říční nivy, typy proudění

10. Dynamika říčního koryta - korytotvorný průtok, metody hodnocení říční eroze a akumulace, fluviální tvary

11. Morfologické typy říčních systémů a jejich specifika, říční údolí

12. Fluviální procesy a změny prostředí, protierozní opatření, úpravy toků
Cvičení je pojato seminární formou a proběhne v bloku v závěru kursu. Je zaměřeno na aplikovaný výzkum a vyžaduje přípravu (zpracování zadaných úkolů)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html