SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physical Geography of the Czech Republic - MZ330P63Z
Title: Fyzická geografie ČR
Czech title: Fyzická geografie ČR
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Incompatibility : MZ330P63H, MZ330P63U, MZ340P57
Is incompatible with: MZ340P57, MZ330P63U, MZ330P63H
Annotation -
Last update: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. (18.03.2018)
Physical geographical location of the Czech Republic. Geological overview of the
Bohemian Massif and Carpathians. Geomorphological development, structural and
sculptural macro- and microlandforms. Regional geomorphology. Territory of the Czech
Republic during the Quaternary. Surface water and ground water. Climatic conditions. Soils
and biogeography. Physical geographical regions and environment. Nature conservation.


- Holeček, M., et al.: The Czech Republic in brief. ČGS, Praha, 1995.

- Major geomorphological units of the Czech Republic. Czech Office for Surveying,
Mapping and Cadastre, Praha, 1996.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. (18.03.2018)

Mištera L. a kol.: Geografie Československé socialistické republiky, SPN, Praha, 1985.

Kunský J.: Československo fyzicky zeměpisně, SPN, Praha, 1975.

Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. MŽP ČR a VÚKOZ, v.v i., Praha–Průhonice, 352 s.

Tolasz, R. ed. (2007): Atlas podnebí Česka. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav; Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 255 s.

Zoubek, J. et al. (2003): Atlas GeoČR 500. CD-ROM – soubor geovědních map. Česká geologická služba, Praha

Balatka B., Kalvoda J. (2006): Geomorfologické členění reliéfu Čech. Kartografie Praha a.s., 79 s., 3 map, Praha

Kozák, J. et al. (2009): Atlas půd České republiky. ČZU Praha

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. (18.03.2024)

- úspěšné absolvování písemné zkoušky z přehledu fyzickogeografických poměrů ČR

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. (18.03.2018)

1.      Úvodní přednáška - přehled literatury a dalších informačních zdrojů; základní informace o ČR; základní fyzickogeografické složky prostředí - závislostní hierarchie prvků

2.      Klimatické poměry - faktory ovlivňující klima v ČR (invarianty, dynamické faktory - základní povětrnostní situace), chod meteorologických prvků (teplota vzduchu, srážky, vlhkost vzduch, oblačnost a sluneční svit), klimatické oblasti ČR (klimatické  klasifikace a regionalizace)

3.      Geologické poměry - regionální geologie ČR (geologická stavba, základní geologické jednotky),stručný geologický vývoj Českého masivu a Západních Karpat

4.      Geomorfologické poměry - vývoj reliéfu a říční sítě v ČR, základní typy reliéfu v ČR (zarovnané povrchy, strukturní tvary, sopečný reliéf, krasový reliéf atd.), geomorfologické členění reliéfu

5.      Hydrografie a hydrologické poměry - podzemní vody (puklinové, průlinové, minerální), povrchové vody(povodí, odtokové poměry, jezera a mokřady)

6.      Půdní poměry - půdotvorní činitelé - faktory ovlivňující vznik a vývoj půd v ČR, půdní druhy a půdní typy v ČR - základy regionální pedogeografie ČR

7.      Biogeografické poměry - biogeografické regionalizace ČR (zoogeografické, fytogeografické, bioregiony atd.)

8.      Fyzickogeografická syntéza a regionalizace - základy komplexní fyzickogeografické syntézy, metody fyzickogeografické klasifikace a regionalizace

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html