SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Human Environment - MZ330P62Z
Title: Životní prostředí člověka
Czech title: Životní prostředí člověka
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Mgr. Barbora Mrkvová
Mgr. Marie Plasová
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
RNDr. Jan Tumajer, Ph.D.
Annotation -
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (18.12.2019)
Introduction to human-induced transformation of environment; basic interactions between man and his environment; regional distribution of anthropogenic pressure on environment categorized after individual components of environment; spatial development of human-environment interactions in historical and palaeogeographical context; basic characteristics of urban environment, vulnerability and carrying capacity, waste disposal, radiation, noise - and their spatial distribution.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. (27.09.2022)

Základní literatura:

Moldan, B. (2015): Podmaněná planeta. Karolinum, Praha, 512 s.

 

Doporučená literatura:

Goudie, A. 2012: The human impact on the natural environment. MIT Press.
Pivnička, K., Braniš, M. (1995, 1998): Úvod do studia životního prostředí. Karolinum. 142 s.
Matějček, T. (2012): Životní prostředí. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta. Ústí nad Labem, 98 s.
Matějček, T. a kol. (2007): Malý geografický a ekologický slovník. Nakladatelství České geografické společnosti, Praha.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (08.10.2021)

Požadavky k zápočtu: zpracování samostatné práce a její prezentace, aktivní účast na seminářích (neúčast může být nahrazena podle pokynů vyučujícího), splnění dílčích úkolů

Požadavky ke zkoušce: úspěšné splnění písemné zkoušky pokrývající odpřednášenou látku (včetně látky probrané na cvičeních) a doporučenou literaturu. V případě potřeby může zkouška proběhnout distanční formou, a to buď písemně nebo ústně.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (08.10.2021)

Témata přednášek:
1) Úvod: definice životního prostředí; základní typy transformace životního prostředí člověkem; vztah člověka a jeho životního prostředí v historickém pohledu; Narušení biogeochemických cyklů člověkem: narušení cyklu uhlíku a jeho důsledky;
2) Narušení cyklu dusíku a jeho důsledky: narušení cyklu ostatních hlavních biogenních prvků (kyslík, fosfor, síra);
3) Interakce člověk - atmosféra: příčiny změn klimatu; antropogeníí ovlivnění atmosféry - produkce skleníkových plynů; produkce aerosolů; změny albeda; smog, emise SO2 a NOx;
4) Interakce člověk - hydrosféra: spotřeba vody jednotlivými lidskými aktivitami;zásahy do hydrologického cyklu , důsledky úprav koryt vodních toků, hrázování, stavba přehrad; změny charakteru povodí: odběry vody v povodí; změny krajinného pokryvu; projevy nadměrných odběrů podzemní vody; znečištění vody dle povahy zdroje; typy znečistění; biodiverzita vodních ekosystémů; pitná voda; znečištění oceánů;
5) Podmínky vzniku života na Zemi. Biosféra jako součást životního prostředí člověka. Ohrožení biosféry člověkem (obecně a v regionálních souvislostech). Geneticky modifikované organismy;
6) Litosféra a pedosféra a jako součást životního prostředí člověka. Ohrožení litosféry a pedosféry (obecně a v regionálních souvislostech). Zdroje energie a surovin. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje.
7) Odpady. Hodnocení dopadu chování jedince a společnosti na ŽP. Ekologická stopa a další environmentální indikátory.
8) Kvalita prostředí. Hluk. Radioaktivita. Elektromagnetický smog. Světelné znečištění. Subjektivně vnímané charakteristiky prostředí. Filosofické a etické aspekty životního prostředí, environmentální etika. Koncept trvale udržitelného rozvoje. Hlubinná ekologie. Environmentální výchova.
9) Interakce člověka a životního prostředí v historickém pohledu: růst lidské populace, datování výskytu jednotlivých hominidů na Zemi, charakteristika jednotlivých civilizací z pohledu jejich vztahu k ŽP, zásadní mezníky ve vztahu člověk a ŽP (domestikace, využití kovů, používání pluhu);
10) Kvantitativní růst populace, kvalita lidského života, osobní prostor
11) Město, městská populace, městský život, plánování a design prostředí
12) Ochrana přírody;

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html