SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Human Environments - MZ330P62U
Title: Životní prostředí člověka
Czech title: Životní prostředí člověka
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MZ330P62Z
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Barbora Lachová
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Mgr. Marie Plasová
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
RNDr. Jan Tumajer, Ph.D.
Annotation -
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (25.03.2018)
Introduction to human-induced transformation of environment; basic interactions between human and his environment; regional distribution of anthropogenic pressure on environment classified according to individual components of environment; spatial development of human-environment interactions in palaeogeographical context; basic characteristics of urban environment, vulnerability and carrying capacity, waste disposal, radiation, noise - and their spatial distribution.


Literature - Czech
Last update: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (16.03.2018)

Forman R.T.T., Godron M. (1993): Krajinná ekologie. Academia Praha, 583 s. ISBN 80-200-0464-5.
Pearce D., Warford J. (1993): World Without End. Oxford University, Oxford, 452 s., ISBN: 0195208811.
Moldan B. (1994): Životní prostředí. Globální perspektiva. Univerzita Karlova, Karolinum Praha, 111 s., ISBN 80-7066-938-1.
Duvigneaud. P., 1988: Ekologická syntéza. Academia. Praha. 414 str. ISBN 80-85866-86-2
Friedman, B., 1995: Environmental ecology. The ecological effects of pollution, disturbance and other stresses. Second edition. Academic Press. 606 str., 0-12-266542-2.
Nováček P., Mederly P. et al. (1996): Strategie trvale udržitelného rozvoje. Nakl. G plus G, ed. Učebnicové texty, Olomouc, 196 s., ISBN 80-901896-2-8.
Pokorný, P., Hájek, M., Dresslerová, D., Cílek, V. (2005): Krajina a revoluce. Malá skála, 248 s., ISBN: 80-86776-02-6.


Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (25.03.2018)

Program přednášek:

1) Úvod: definice životního prostředí; základní typy transformace životního prostředí člověkem; vztah člověka a jeho životního prostředí v historickém pohledu; Narušení biogeochemických cyklů člověkem: narušení cyklu uhlíku a jeho důsledky;
2) Narušení cyklu dusíku a jeho důsledky: narušení cyklu ostatních hlavních biogenních prvků (kyslík, fosfor, síra);
3) Interakce člověk - atmosféra: příčiny změn klimatu; antropogeníí ovlivnění atmosféry - produkce skleníkových plynů; produkce aerosolů; změny albeda; smog, emise SO2 a NOx;
4) Interakce člověk - hydrosféra: spotřeba vody jednotlivými lidskými aktivitami;zásahy do hydrologického cyklu , důsledky úprav koryt vodních toků, hrázování, stavba přehrad; změny charakteru povodí: odběry vody v povodí; změny krajinného pokryvu; projevy nadměrných odběrů podzemní vody; znečištění vody dle povahy zdroje; typy znečistění; biodiverzita vodních ekosystémů; pitná voda; znečištění oceánů;
5) Podmínky vzniku života na Zemi. Biosféra jako součást životního prostředí člověka. Ohrožení biosféry člověkem (obecně a v regionálních souvislostech). Geneticky modifikované organismy;
6) Litosféra a pedosféra a jako součást životního prostředí člověka. Ohrožení litosféry a pedosféry (obecně a v regionálních souvislostech). Zdroje energie a surovin. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje.
7) Odpady. Hodnocení dopadu chování jedince a společnosti na ŽP. Ekologická stopa a další environmentální indikátory.
8) Kvalita prostředí. Hluk. Radioaktivita. Elektromagnetický smog. Světelné znečištění. Subjektivně vnímané charakteristiky prostředí. Filosofické a etické aspekty životního prostředí, environmentální etika. Koncept trvale udržitelného rozvoje. Hlubinná ekologie. Environmentální výchova.
9) Interakce člověka a životního prostředí v historickém pohledu: růst lidské populace, datování výskytu jednotlivých hominidů na Zemi, charakteristika jednotlivých civilizací z pohledu jejich vztahu k ŽP, zásadní mezníky ve vztahu člověk a ŽP (domestikace, využití kovů, používání pluhu);
10) Kvantitativní růst populace, kvalita lidského života, osobní prostor
11) Město, městská populace, městský život, plánování a design prostředí
12) Ochrana přírody;

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html