SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Geomorphology - MZ330P51
Title: Geomorfologie
Czech title: Geomorfologie
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MZ330P51F
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Teacher(s): doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Incompatibility : MZ330P51F
Is incompatible with: MZ330P51F
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (25.10.2019)
The lectures inform students about the basic laws of the origin and evolution of the Earths relief, about rock weathering, about both the internal and external morphogenetic processes and about landforms originated by their activities. Practical training is aimed at selected work methods of field interpretation work in geomorphology, and that under the form of student graphical papers, at presentation of samples and slides showing surface relief forms and types: object, division, development and methods of geomorphology, relief as a system and a part of the sphere of physical geography, the basic laws of the evolution of the Earths surface, structural and climatic geomorphology, morphostructure and morphosculpture, weathering processes, geomorphic value of rocks, structural and dynamic geomorphology of ocean and sea beds and of dry land, endogenic and exogenic morphogenetic processes and landforms originated by their activity, principal types of Earth relief.

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (09.01.2020)

Huggett R.J. (2010): Fundamentals of Geomorphology, Routledge, 458 s.

Demek J. (1987): Obecná geomorfologie. Academia Praha, 476 p.

Horník S. a kol. (1986): Fyzická geografie, díl II. - SPN Praha, (geomorfologie str. 13-108).

Křížek, M., Uxa, T., Mida, P. (2016): Praktikum morfometrických analýz reliéfu. Karolinum, Praha, 178 s.

Studentům je také předávána aktuální doporučená literatura a další studijní materiály o pokrocích v geomorfologii a fyzické geografii.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (17.12.2019)

Podmínka pro ukončení předmětu: úspěšné vykonání zkoušky (písemná či ústní forma)

Podmínky pro udělení zápočtu:

1) Splnění docházky.

2) Formálně kvalitní a odborně správné vypracování a včasné odevzdání všech domácích úkolů (úkoly se odevzdávají, nebude-li řečeno jinak) následující cvičení po cvičení, kdy byly zadány). Dostatečný počet bodů za odevzdané úkoly (minimálně 75 % bodů).

3) Pokud student nezíská požadovaný počet bodů, pak musí absolvovat test, který musí úspěšně složit. Předmětem testu je látka probíraná na cvičeních.

Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (16.12.2019)

1. Předmět, rozdělení, vývoj a metody geomorfologie. Reliéf jako systém a součást fyzickogeografické sféry.

2. Základní zákonitosti vývoje zemského povrchu. Reliéf jako výsledek působení vnitřních a vnějších sil.

3. Endogenní morfogenetické procesy a tvary reliéfu. Orogeneze.

4. Diastrofismus, vulkanismus, průvodní jevy morfotektoniky.

5. Exogenní morfogenetické procesy a tvary reliéfu. Zvětrávací procesy. Geomorfologická hodnota hornin.

6. Krasové procesy a tvary. 

7. Fluviální procesy a tvary reliéfu.

8. Svahové procesy a vývoj svahů.

9. Kryogenní, glaciální, nivační a periglaciální procesy a tvary vzniklé jejich činností.

10. Eolické, marinní, limnické procesy a tvary.

11. Organogenní a antropogenní morfogentické procesy a tvary.

12. Strukturní a dynamická geomorfologie dna oceánů, moří a povrchu souší a jejich vývoj v mladším kenozoiku.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html