SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Landscape planning - MZ330P443
Title: Krajinné plánování
Czech title: Krajinné plánování
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Tomáš Janík, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Annotation -
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (04.10.2022)
Several approaches to landscape planning are presented. Landscape planning is understood as a management of landscape evolution. Lectures are provided in Czech.
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (18.12.2019)

Rega C. et al. (2014) Landscape Planning and Rural Development. Springer, Berlin.

Sklenička, P. (2003): Základy krajinného plánování. Naděžda Skleničková, Praha.AOPK ČR (1999): Metodika přípravy plánů péče. AOPK ČR, Praha.
Dumbrovský, M. et al. (2000): Metodický návod pro pozemkové úpravy a související informace. VÚMOP, Praha.
Vorel I, Kupka J. (2011) Krajiný ráz, identifikace a hodnocení. Nakladatelství ČVUT, Praha.
Löw, J., Míchal, I. (2003): Krajinný ráz. Lesnická práce, Praha.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (04.10.2022)

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Pro udělení zápočtu je potřeba mít splněnou docházku na cvičení a odprezentovat dva zadané úkoly související s řešením ÚSES v ÚPD a s hodnocením krajinného rázu. Zkouška je ústní a týká se přednášené látky a doporučené literatury.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (04.10.2022)

Přednáška:

1) Nástroje krajinného plánování, Rekultivace

2) ÚSES

3) Krajinný ráz

4) Lesohospodářské plánování

5) EIA

6) SEA

7) Krajina v politice a zásadách územního rozvoje

8) Krajina v územním plánu obce

9) Územní studie krajiny

10) Pozemkové úpravy

11) Plány péče ZCHÚ

12) Hodnocení zranitelnosti, únosnosti krajiny

Cvičení:

1) ÚSES v územním plánu - metodiky, řešení

2) Případové hodnocení krajinného rázu - metodiky, principy hodnocení

3) Data pro hodnocení krajinného rázu - příprava data, vhodné analýzy GIS pro krajinný ráz

4) Praktické seznámení se s řešením krajiny v případových studiích použitých v územním plánování

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html