Floods in the landscape - MZ330P33
Title: Povodně v krajině
Czech title: Povodně v krajině
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: English, Czech
Additional information: https://sites.google.com/a/natur.cuni.cz/floods/
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Is incompatible with: MZ330P134
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
The lecture is focused on students of master and doctoral degree of Physical geography and Geoecology.
The students get information on basic principles of analysis of the flood risk, current approaches to the flood protection and flood control with special focus on the role of the retention potential of the landscape.
During the course there are presented basic methods applied for analysis of flood events, geostatistical and geoinformation techniques, use of historical data and hydrological forecasting. There are presented current findings on retention potential of landscape in headwater regions and floodplains, impact of stream regulations and floodplain modifications on the flood course and consequences. The theoretical part is completed with information on flood forecasting, flood risk analysis and integrated flood protection.
Last update: Langhammer Jakub, prof. RNDr., Ph.D. (24.08.2009)
Literature - Czech
 • Langhammer, J. (ed.)(2007): Povodně a změny v krajině. (Praha: MŽP a PřF UK)
 • Langhammer, J. (ed.)(2008): Údolní niva jako prostor ovlivňující průběh a následky povodní. (Praha: MŽP a PřF UK)
 • Maidment, D. R. (1993): Handbook of Hydrology. (New York: McGraw-Hill)
 • Singh V.P. (Ed.) (2007) Flood Hydrology, (New York: Springer)
 • Články v: Journal of Hydrology, Hydrological Processes, Natural Hazards, Environmental Monitoring and Assessment.
 • ČHMÚ (2004) Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002, Vyhodnocení jarní povodně 2006 na území ČR. online: www.chmi.cz/hydro
Last update: Langhammer Jakub, prof. RNDr., Ph.D. (02.09.2018)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška má písemnou formu, kombinující testové a volné otázky zaměřené na tematické okruhy, probírané v rámci jednotlivých přednášek.

Last update: Langhammer Jakub, prof. RNDr., Ph.D. (09.11.2011)
Syllabus - Czech
 1. Povodňové riziko, typologie povodní, extrémní povodně v Evropě a ČR (Langhammer)
 2. Regionalizace povodňového zatížení v ČR (Čekal)
 3. Hydrologická prognóza povodní (Daňhelka)
 4. Využití dat z historických povodní pro hydroprognózu (Vlasák)
 5. Retence vody v krajině (Janský)
 6. Změny srážkoodtokových procesů v pramenných oblastech (Kliment, Matoušková)
 7. Vliv změn v krajině na průběh a následky povodní (Langhammer)
 8. Mapování následků povodní v krajině (Langhammer)
 9. Modelování průběhu povodní (Jeníček)
 10. Geomorfologické změny v korytech toků a nivě v důsledku povodní (Hartvich)
 11. Vliv povodní na sukcesní a invazní procesy v nivě (Matějček)
 12. Analýza a modelování povodňových škod (Langhammer)
 13. Integrovaná protipovodňová ochrana (Janský)
Last update: Langhammer Jakub, prof. RNDr., Ph.D. (02.09.2018)