SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Natural Hazards and Risks - MZ330P31
Title in English: Přírodní ohrožení a rizika
Czech title: Přírodní ohrožení a rizika
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Annotation - Czech
Last update: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (15.04.2012)
První blok přednášek je věnován obecným zákonitostem společným pro všechny druhy přírodních ohrožení a rizik. Postupně jsou probrána témata jako definice pojmů, druhy přírodních ohrožení a rizik a jejich vzájemné vztahy (podmíněnost), zákonitosti časového a prostorového rozložení, problematika inventarizace, analýza rizik a zranitelnost společnosti. Dále jsou přírodní ohrožení charakterizována jako součást vývoje fyzicko-geografické sféry a ve vztahu ke globálním změnám. Následuje mezinárodní strategie ve výzkumu přírodních ohrožení a rizik.
Druhý blok přednášek je postupně zaměřen na všechny druhy přírodních ohrožení a rizik, kdy jsou postupně charakterizována specifika jednotlivých procesů. A to z hlediska jejich spoušťových faktorů, projevů a následků, stejně tak jako i možných opatření ochrany. Jsou uváděny příklady extrémních přírodních katastrof ze světa a srovnání s historickými událostmi v ČR. Závěrečná část je věnována managementu rizik. Využívá se jak mapových podkladů, tak i analýzy leteckých a družicových snímků. Pracuje se též s databázemi.
Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (16.04.2012)

• Ondrášik R., Vlčko J., Fendeková M. (2011): Geologické hazardy a ich prevencia. UK Bratislava. 286 p.

• Alexander D. (1993): Natural Disasters. Routledge, London, New York, 632 p.

• Margot Keam Cleary (1993): Velké katastrofy. - Columbus, Bratislava

• Craig M. ed. (1987): Physical Geology. Wm. C. Brown Publishers, Oxford, 543 p.

• Kukal Z. (1983): Rychlost geologických procesů. Academia, 280 p., Praha.

• Ondrášik R., Rybář J. (1991): Dynamická inžinierská geológia. SPN, 265 p.

• Kukal Z. (1982): Přírodní katastrofy. Horizont, 252 p., Brno.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (15.04.2012)

V průběhu cvičení jsou zadávány praktické úkoly (např. práce s družic. či leteckými snímky, výpočty, analýzy, práce s databázemi), jež jsou potřebné pro zápočet.

Zkouška probíhá bud písemnou či ústní formou; v případě písemné formy mají otázky charakter testu či obecných otázek.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. (24.02.2017)

1. úvod I
2. úvod II.
3. zemětřesení
4. sopečná činnost
5. svahové pohyby
6. silná konvekce

7. tropické cyklony

8. mimotropické cyklony

9. povodně

10. anticyklony a sucho
11. tsunami
12. GLOFs
13. subsidence
14. strategie ve výzkumu
15. management rizik


 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html