SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Structure and tectonic geomorphology - MZ330P23
Title: Strukturní a tektonická geomorfologie
Czech title: Strukturní a tektonická geomorfologie
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. (13.12.2019)
Strukturní a tektonická geomorfologie je volitelný kurz pro posluchače magisterského studia fyzické geografie, zejména pro ty, kteří budou chtít zpracovávat diplomovou práce v oboru geomorfologie. Přednáška seznámí posluchače se vztahy geologického vývoje kontinentů a oceánů a geologických struktur s reliéfem Země. Budou probírány jednotlivé typy morfostruktur a jejich charakteristiky a ilustrovány na příkladech. Dále budou představeny metody výzkumu strukturních forem v podobě morfostrukturní analýzy a přednáška bude rovněž obsahovat praktické ukázky strukturně-geomorfologických výzkumů.
Literature
Last update: RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. (13.12.2019)

Bull, W. B. (2007): Tectonic geomorphology of mountains. Blackwell Publishing, Malden, USA, 316 p.

Burbank, D. W. and Anderson, R. S. (2001): Tectonic geomorphology. Blackwell Science, Oxford, UK, 274 p

Kachlík, V. and Chlupáč,I.(1996): Základy geologie a histroická geologie. Karolinum,Prague, 342 s.

Montgomery, C. W. (1997): Fundamentals of Geology. Wm. C. Brown Publishers, Dubuque, USA, 412 p.

Scheidegger A. E. (1975): Physical aspects of natural catastrophes. Elsevier, Asterdam, 289 p.

Selby, M. J. (1993): Hillslope materials and processes.OxfordUniversityPress,Oxford,U.K., 451 p.

Sparks, B. W. (1971): Rocks and relief. London, The Longman Group publishers, ltd. 404 p.

Twidale, C. R. (1971): Structural landforms. MIT Press, Cambridge, UK, 247 p.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. (13.12.2019)

Syllabus

I (1 x 2 hodiny)

Stavba zemské kůry, desková tektonika. Hranice litosférických desek (konvergentní, divergentní, transformní). Orogeneze, subdukce (a související vulkanismus, seismicita,...), vznik zemské kůry.

II (2 x 2 hodiny)

Typy reliéfu Země, jejich vznik a vývoj

- pevninské struktury (pevninské štíty, vrásná a příkrovová pohoří, sedimentární platformy,riftové zóny,vulkanická pohoří, )

- oceánské (rifty, oceánské pánve, příkopy, vulkanismus a ostrovní oblouky)

III (1 x 2 hodiny)

Specifika strukturního reliéfu podle hornin. Vulkanické horniny a jejich vliv na reliéf. Sedimentární horniny (horizontální, ukloněné, vertikální struktury). Metamorfické horniny.

IV (1 x 2 hodiny)

Typy vulkanismu. Vulkanické struktury hlubinné (plutony, lakolity, žíly, aj.) a výlevné (typologie vulkánů, další vulkanické formy), vulkanický reliéf, doprovodné jevy a jimi vznikající tvary. Rizika vulkanismu.

V (3 x 2 hodiny)

Tektonický vývoj (úvod, křehké a plastické deformace). Zlomové struktury (mikro, mezo a makro), jejich měření, záznam a zobrazení (Stereonett, MS Excel). Reliéf zlomových struktur, napětí v horninovém prostředí, mechanika pohybu na zlomu, tvary reliéfu související se zlomy. Vrásné struktury (vrásy a vrásnění, synklinála, antiklinála,...), jejich měření. Reliéf vrásných struktur, vrásná pohoří (příklady, specifika).

VI (1 x 2 hodiny)

Seismicita a paleoseismicita. Paleosesmický trenching (příklady, využití, dokumentace, výsledky). Tvary reliéfu vznikající seismickou činností. Seismické riziko.

VII (3 x 2 hodiny)

Morfostrukturní analýza. Morfostruktury a jejich typy, vývoj morfostruktur. Kvantitativní analýzy (analýza puklin, zlomů; analýzy zarovnaných povrchů, údolní sítě, struktury říční sítě. Nástroje a zpracování v GISu, tvorba speciálních grafů a map.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html