SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Environmental Geography of The Czech Republic - MZ330P16
Title in English: Environmentální geografie ČR
Czech title: Environmentální geografie ČR
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Incompatibility : MZ330P71
Is incompatible with: MZ330P71
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (13.02.2019)
Přednáška je zaměřena na problematiku životního prostředí ČR a porovnání jeho stavu v mezinárodním rámci. Představen je vývoj životního prostředí člověka na území ČR od kolonizace území až po jeho současný stav. Ten je přiblížen po složkách životního prostředí (ovzduší, voda, půda, odpady, krajina), v oblasti legislativy a mezinárodních úmluv. Pozornost je věnována českým i regionálním specifikům problematiky životního prostředí ve vztahu k sousedním státům. Ve cvičení studenti představují příspěvky na zadaná témata a diskutují nad odbornými články.
Hlavními tématy jsou:
1) Fyzickogeografické poměry ČR jako predispozice pro kvalitu ŽP
2-3) Specifika vývoje ŽP a krajiny, lidských kultur a jejich projevů na území ČR v historickém kontextu (neolit-počátek novověku)
4) Ovzduší (základní problémy, regionální specifika)
5) Voda (základní problémy, regionální specifika)
6) Půda (zemědělské, lesní půdy, trendy v zastoupení živin, kontaminace atd.)
7) Kyselé znečištění a jeho efekt na ŽP
8) Těžba nerostných surovin, odpady, energetika
9) Zemědělství
10) Lesnictví (zdravotní stav/vitalita lesních dřevin, legislativa)
11) Krajina, Ochrana přírody
12) Spotřeba, indikátory trvalé udržitelnosti, legislativa
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (13.02.2019)

Moldan B. 2009. Podmaněná planeta. Karolinum.

Braniš, M., Hůnová, I. (eds.) 2009. Atmosféra a klima. Aktuální otázky ochrany ovzduší. Karolinum.

Statistické ročenky životního prostředí České republiky. CENIA, Praha. Různá ISBN.
Zprávy o stavu životního prostředí MŽP. MŽP ČR, Praha. Různá ISBN.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (13.02.2019)

1) Fyzickogeografické poměry ČR jako predispozice pro kvalitu ŽP
2-3) Specifika vývoje ŽP a krajiny, lidských kultur a jejich projevů na území ČR v historickém kontextu (neolit-počátek novověku)
4) Ovzduší (základní problémy, regionální specifika)
5) Voda (základní problémy, regionální specifika)
6) Půda (zemědělské, lesní půdy, trendy v zastoupení živin, kontaminace atd.)
7) Kyselé znečištění a jeho efekt na ŽP
8) Těžba nerostných surovin, odpady, energetika
9) Zemědělství
10) Lesnictví (zdravotní stav/vitalita lesních dřevin, legislativa)
11) Krajina, Ochrana přírody
12) Spotřeba, indikátory trvalé udržitelnosti, legislativa

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html