SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Applied Landscape Ecology - MZ330P14
Title: Aplikovaná krajinná ekologie
Czech title: Aplikovaná krajinná ekologie
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2021 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
RNDr. Jan Tumajer, Ph.D.
Incompatibility : MZ330P27
Is incompatible with: MZ330P27
Annotation - Czech
Předmět navazuje na základní kurs Krajinná ekologie vyučovaný jako povinný v bakalářském stupni. Je zaměřen
na prohloubení poznatků zejména pokud jde o nové, aktuální trendy v krajinné ekologii a aplikaci nových poznatků
především v krajinném plánování, ochraně a managementu krajiny. Pozornost je věnována datům a informačním
zdrojům v krajinné ekologii, metodám hodnocení krajinné struktury a uplatnění krajinných metrik, metodám
hodnocení geodiverzity a biodiverzity a jejich vzájemným souvislostem. Jsou probrány základní principy a metody
krajinného plánování a typologie krajiny se zřetelem na hodnocení krajinného rázu, plánování ekologických sítí v
krajině, pozemkové úpravy a lesnické plánování. Zároveň jsou představena aktuální témata krajinné ekologie specifická
pro Českou republiku, resp. Evropu, v kontrastu s aplikacemi ve světě.
Last update: Romportl Dušan, RNDr., Ph.D. (13.01.2020)
Literature - Czech

Sklenička P.: Základy krajinného plánování. Praha 2003
Kolejka J.: Nauka o krajině. Academia, Praha 2013
Löw, Míchal: Krajinný ráz. Kostelec n.Č.l. 2003
Atlas krajiny ČR. MŽP, Praha 2009
Sádlo, Pokorný a kol.: Krajina a revoluce. Praha 2008
Boltižiar, Olah: Krajina a jej štruktúra (Mapovanie, zmeny a hodnotenie). Nitra 2009
Kovář P.: Ekosystémová a krajinná ekologie. Karolinum, Praha 2012
Begon, M. – Harper, J. L. – Townsend, C. R. (1993): Ekologie – Jedinci, populace a společenstva. Nakladatelství UP, Olomouc
Storch, D. – Mihulka, S. (2000): Úvod do současné ekologie. Portál, Praha, 156 s.
Primack, R. B. – Kindlmann, P. – Jersáková, J. (2001): Biologické principy ochrany přírody. Portál, Praha, 349 s.
Forman, R. T. T. – Godron, M. (1993): Krajinná ekologie. Academia, Praha, 583 s.
Vačkář, D. (ed) (2005): Ukazatele změn biodiverzity.Academia, Praha, 300 s.
Farina, A. (1998): Principles and Methods in Landscape Ecology. Chapman & Hall (Kluwer), 235 p.
Forman, R. T. T. (1995): Landscape Mosaics. The Ecology of Landscapes and Regions. Cambridge University Press, 632 p.
Gutzewiller,K.J (ed) (2002): Applying Landscape Ecology in Bilogical Conservation. Spriger, 518 p.

Časopisy: Landscape Ecology, Journal of Landscape Ecology, Journal of Applied Ecology

Last update: Romportl Dušan, RNDr., Ph.D. (13.01.2020)
Requirements to the exam - Czech

Přednášky jsou doplněny cvičením, kde jsou referována a diskutována aktuální témata aplikované krajinné ekologie na základě rešerše odborných článků, současně je formou miniprojektu řešen úkol hodnocení změn makro a mikrostruktury krajiny.

Kurz je zakončen zápočtem a ústní zkouškou.

Last update: Romportl Dušan, RNDr., Ph.D. (13.01.2020)
Syllabus - Czech
 1. Úvod  - zákl. informace, literatura, zdroje; zadání miniprojektu
 1. Historické podklady ke studiu vývoje krajiny – písemné, mapové, snímky a další grafické podklady a jejich využití
 1. Sledování a hodnocení vývoje krajiny, metody hodnocení krajinné makrostruktury a mikrostruktury
 1. Současné trendy vývoje kulturní krajiny v Česku a v Evropě – extenzifikace a intenzifikace, problematika nové divočiny, postindustriální krajina
 1. Geodiverzita a biodiverzita, vzájemné vztahy a souvislosti
 1. Biotické invaze
 1. Ekologie obnovy
 1. Klasifikace krajiny - data, metody a přístupy
 1. Ekologické sítě a soustavy chráněných území v krajině – principy vymezování, praktické příklady
 1. Hodnocení krajinné mikrostruktury; Fragmentace krajiny - příčiny, hodnocení a dopady
 1. Ekosystémové služby – metody hodnocení, praktické aplikace
 1. Aktuální témata a trendy krajinné ekologie v ČR a ve světě - soundscape ecology, landscape genetics, light polution ekology; prezentace výstupů miniprojektů
Last update: Romportl Dušan, RNDr., Ph.D. (13.01.2020)
Entry requirements - Czech

Kurz předpokládá vstupní znalosti na úrovni základní přednášky Krajinné ekologie.

Last update: Romportl Dušan, RNDr., Ph.D. (13.01.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html