SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Nature and Landscape Protection - MZ330P126
Title: Ochrana přírody a krajiny
Czech title: Ochrana přírody a krajiny
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Tomáš Janík, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Annotation -
Selected lectures from nature conservation: History, methods and principles of nature conservation. Species and
territorial conservation. Legislative tools, national and international categories of protected areas (national parks,
landscape protected areas, nature parks, nature reserves and monuments, biosphere reserves, Ramsar sites,
World natural heritage, ). Nature conservation in practice of the state , regional and local authorities.
Last update: Kliment Zdeněk, doc. RNDr., CSc. (09.01.2020)
Literature - Czech

Kolář F. a kol. (2012): Ochrana přírody z pohledu biologa Proč a jak chránit českou přírodu. Dokořán

Machar, I., Drobilová, L. a kol.: Ochrana přírody a krajiny v České republice. 2 díly, 854 stran, vyd. UP Olomouc (neprodejné)

Čihař M. (1998): Ochrana přírody a krajiny I. (Územní ochrana přírody a krajiny v ČR). Karolinum, Praha

Kostkan V. (1996): Územní ochrana přírody a krajiny v ČR. UP Olomouc

Voženílek V. a kol. (2002): Národní parky a chráněné krajinné oblasti ČR. UP Olomouc

Primack R. B.; Kindlmann P., Jersáková J. (2001): Biologické principy ochrany přírody. Portál, Praha, 349 s.

Vačkář D. (ed) (2005): Ukazatele změn biodiverzity.Academia, Praha, 300 s.

Chráněná území v České republice. Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha, 1997-1998

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška č. 395

časopisy Ochrana přírody, Fórum ochrany přírody, Veronica a další

Last update: Kliment Zdeněk, doc. RNDr., CSc. (09.01.2020)
Requirements to the exam - Czech

Během semestru je zadána příprava eseje na zvolené téma, jejíž představení a diskuze je součástí souhrnného hodnocení. Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Last update: Kliment Zdeněk, doc. RNDr., CSc. (10.01.2020)
Syllabus - Czech

Historický vývoj oboru v ČR a ve světě, Pojetí ochrany přírody v ČR, Evropě a ve světě (vyspělé vs. rozvojové státy).

Základní principy a metody ochrany přírody a krajiny (vymezení oboru, ochrana druhová a územní, obecná a speciální)

Principy územní ochrany přírody (plánování, podstata vymezování a fungování sítí a soustav chráněných území, fragmentace vs. konektivita, ochrana společenstev a ekosystémů)

Obecná územní ochrana - v rámci krajinotvorných programů (ÚSES, KPÚ, LHP, OPRL)

Speciální územní ochrana (kategorizace a definice zvláště chráněných území, soustava ZCHÚ v ČR, mezinárodní srovnání)

Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice (definiční znaky, principy zonace, plány péče, zásady managementu, aktuální problémy)

Regionální přehled národních parků a CHKO a jejich problémů, budoucnost NP a CHKO v ČR.

Maloplošná ZCHÚ v ČR (přehled významných lokalit a ekosystémů, principy managementu, aktuální problémy)

Druhová ochrana (obecná, speciální, kategorizace zvláště chráněných druhů, červené knihy)

Mezinárodní kategorie chráněných území v ČR (biosférické rezervace, Ramsarská stanoviště, soustava NATURA 2000)

Ochrana kulturní krajiny (krajinný ráz, krajinné památkové zóny, významné krajinné prvky, přírodní parky)

Ochrana dřevin a rozptýlené zeleně, památné stromy, přístup do krajiny; ochrana geologických a paleontologických památek a jeskyní.

Orgány ochrany přírody a jejich pravomoci. MŽP, AOPK, Správy NP, aktivity VÚ a role nevládních organizací a dobrovolných spolků (ČSOP, ČSO atd.) Legislativní a organizační zajištění.

Last update: Kliment Zdeněk, doc. RNDr., CSc. (09.01.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html