SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Geomorphology, pedogeography and biogeography - MZ330P100
Title: Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
Czech title: Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:5/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Is interchangeable with: MZ330P68
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (13.04.2012)
Tato přednáška je určena pro studenty bakalářského studia, zejména pro ty se zaměřením na vzdělávání, jakož i pro studenty věd o Zemi a dalších přírodovědných disciplín, které studují a nebo kde se odráží vliv reliéfu, půd a bioty.
V průběhu prvního semestru přednáška seznamuje posluchače se základními geomorfologickými principy a pravidly. Posluchač je seznámen s elementarními formami reliéfu a jeho základními typy, včetně hrubého nárysu jeho vývoje. Zároveň je diskutován vztah reliéfu ke geologickému podloží a složkám fyzickogeografické sféry, jakož i interakce s lidskou společností.
Na znalostech o reliéfu a jeho vztahu ke geologickému podloží, klimatu a činnosti člověka staví charakteristika pedogeneze a principů rozšíření půd na Zemi stejně jako rozšíření rostlin a živočichů. Zonalita rozšíření půdních skupin, různých životních forem, biotopů a ekosystémů je postupně osvojována v globálním i republikovém měřítku.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (24.04.2012)

Huggett R.J. (2007):Fundamentals of Geomorphology. Routledge, New York, London, 458 p.

Summerfield M.A. (1997): Global Geomorphology. Longman, London, 537 p.

Demek J. (1987): Obecná geomorfologie. Academia Praha, 476 p.

Demek J., Zeman J. (1979): Typy reliéfu Země. Academia Praha, 327 p.

Horník S. a kol. (1986): Fyzická geografie, díl II. - SPN Praha, (geomorfologie str. 13-108).

Němeček J. et al.(1991): Pedologie a paleopedologie, Academia, Praha.

Jeník, J., (1998): Ekosystémy: (úvod do organizace zonálních a azonálních biomů). Praha, Karolinum, 135 s.

Hendrych, R., (1984): Fytogeografie. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 220 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (13.04.2012)

Zkouška má písemnou formu, kombinující testové a volné otázky zaměřené na tematické okruhy, probírané v rámci jednotlivých přednášek.

Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (13.04.2012)

1. Předmět, rozdělení, vývoj a metody geomorfologie. Reliéf jako systém a součást fyzickogeografické sféry. Koncepce uniformity a aktualismu.

2. Základní zákonitosti vývoje zemského povrchu. Reliéf jako výsledek působení vnitřních a vnějších sil. Problematika stáří v geomorfologii.

Strukturní a klimatická geomorfologie. Morfostruktura a morfoskulptura.

3 Endogenní morfogenetické procesy a tvary reliéfu. Orogeneze.

4. Diastrofismus, vulkanismus, průvodní jevy morfotektoniky.

5. Exogenní morfogenetické procesy a tvary reliéfu Zvětrávací procesy. Geomorfologická hodnota hornin.

6. Kryogenní, glaciální, nivační a periglac. procesy a tvary vzniklé jejich činností.

7. Svahové procesy a vývoj svahů.

8. Fluviální procesy a tvary reliéfu.

9. Krasové procesy a tvary.

10.Eolické, marinní, limnické procesy a tvary

11.Organogenní a antropogenní morfogentické procesy a tvary.

12.Strukturní a dynamická geomorfologie dna oceánů, moří a povrchu souší a jejich vývoj v mladším kenozoiku.

13.Opakování dílčích témat jako příprava ke zkoušce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html