SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Field Study in Geography (for teachers) - MZ300T03
Title: Terénní cvičení z geografie (pro učitele)
Czech title: Terénní cvičení z geografie (pro učitele)
Guaranteed by: Geography Section (31-301)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/5, C [DS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Tomáš Bendl
RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
RNDr. Jakub Jelen, Ph.D.
Mgr. Miroslav Jonáš
RNDr. Lenka Krajňáková, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Mgr. Dominik Míka
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
RNDr. Dominik Rubáš
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Mgr. Matěj Vrhel
Files Comments Added by
download Výuka zeměpisu v terénu.pdf PhDr. Martina Tůmová, Ph.D.
Annotation - Czech
Terénní cvičení z geografického vzdělávání je určeno posluchačům učitelského studia geografie a jeho hlavním cílem je vybavit budoucí učitele praktickými dovednostmi, které uplatní při realizaci terénní výuky na základních a středních školách.
Last update: Matějček Tomáš, RNDr., Ph.D. (25.06.2024)
Aim of the course - Czech

Hlavním cílem předmětu je přispět k osvojení způsobilosti studentů učitelského zaměření realizovat terénní výuku geografie na všeobecně vzdělávacích školách. Tento cíl podmiňuje celkovou koncepci týdenního kurzu a náplň jednotlivých bloků výuky.

Last update: Matějček Tomáš, RNDr., Ph.D. (18.04.2012)
Literature - Czech

Doporučená literatura:

Kuldová, S., Řezníčková, D. (2006): Příklady úkolů z Geolaboratoře Albertov - Vyšehrad. Geografické rozhledy, 15, č. 3, s. 15-18.
Marada, M. (2006): Jak na výuku v terénu?. Geografické rozhledy, 15, č. 3, s. 2-5.
Řezníčková, D. (2006): Jak je koncipována Geolaboratoř Albertov-Vyšehrad? Geografické rozhledy, 15, č. 3, s. 19-20.
Řezníčková, D. a kol. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Projekt JPD 3 - Přírodovědná gramotnost, Praha, 184 s.
Řezníčková, D., Matějček, T. (2009): Jak hodnotit kvalitu místa. Geografické rozhledy, 18, č. 4, s. 17-19.

Last update: Matějček Tomáš, RNDr., Ph.D. (20.09.2019)
Requirements to the exam - Czech

splnění dílčích úkolů, aktivní účast po celou dobu terénního cvičení

Last update: Matějček Tomáš, RNDr., Ph.D. (25.06.2024)
Syllabus - Czech

Hlavním cílem předmětu je přispět k osvojení způsobilosti studentů učitelského zaměření realizovat terénní výuku geografie na všeobecně vzdělávacích školách. Tento cíl podmiňuje celkovou koncepci týdenního kurzu a náplň jednotlivých bloků výuky. Po absolvování kurzu, studenti by měli umět
1. popsat alespoň 10 námětů vhodných pro výuku geografie v terénu; posoudit jejich přednosti a nevýhody, hlavní cíle i výukové podmínky nutné pro jejich realizaci;
2. klást si a odpovídat na základní geografické otázky zaměřené na posouzení polohy místa, jeho specifických podmínek (kvalit) a faktorů ovlivňujících jeho stav, vývoj i vztahy a vazby s okolím různého řádu;
3. orientovat se v území podle map různých typů a měřítek a pomocí GPS; odhadovat vzdálenosti a rozlohy ploch;
4. na základě předem stanovených kritérií provést záměrné pozorování městské i venkovské krajiny a anketární šetření s místními obyvateli; zhodnotit kvalitu místa podle určitých hledisek;
5. popsat, vysvětlit a realizovat metodiku terénního geografického průzkumu, která umožňuje
5.1 změřit průtok vodního toku (pomocí plovákové metody i hydrologické vrtule)
5.2 mapovat krajinu (podle metodiky ČÚOP VaMP)
5.3 u odkrytých půdních profilů stanovit půdní horizonty
5.4 identifikovat v terénu stopy geologických a geomorfologických procesů
5.5 rozpoznat základní druhy dřevin a zdůvodnit jejich výskyt na daném stanovišti
5.6 změřit a porovnat biodiverzity různých stanovišť
5.7 předpovědět vývoj počasí (na základě určení oblaků a směru větru);
5.8 určit klimatické charakteristiky (např. převažující směr větru podle stromů);
5.9 identifikovat v lokalitě stopy globalizace, dopady cestovního ruchu, slabiny a pozitiva pro trvalé bydlení
6. na základě rozhovoru se zastupiteli místní správy popsat specifické a obecné problémy navštíveného města;
7. vyhledat dle zadání podstatné informace v relevantních zdrojích, na základě těchto informací a informací získaných terénním průzkumem provést SWOT analýzu navštíveného místa, resp. regionu.

Last update: Matějček Tomáš, RNDr., Ph.D. (25.06.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html