SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to geography and geographical proseminar - MZ300S02Z
Title: Úvod do studia a geografický proseminář
Czech title: Úvod do studia a geografický proseminář
Guaranteed by: Geography Section (31-301)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
Teacher(s): RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
RNDr. David Hána, Ph.D.
RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.
RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Incompatibility : MZ300S01Z
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. (24.10.2019)
In this course, students will learn the basic trends in the development of geographical thought and the history of geography (in the Czech Republic and abroad); they will gain an overview of research activities in contemporary geography, Czech and international organizational structures, the most important Czech and international journals and publications. The seminar is focused on finding relevant scientific resources, processing, presentation and discussion of selected scientific topics, acquiring citation ethics. At the same time, the level of knowledge of world topography is practiced and unified.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (20.03.2018)

Základní:
Acta Universitatis Carolinae - Geographica

DRBOHLAV, D., KALVODA, J., VOŽENÍLEK, V., eds. (2004): Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Czech Geographic Society, Palacky University in Olomouc, Olomouc, 428 s.

Geografie (Sborník České geografické společnosti)

Johnston, R.J., Gregory, D., Smith, D.M., Eds. (1994): The Dictionary of Human Geography. 3. vyd., Blackwell, Oxford, 724 s.

 

Doporučená:
BIČÍK, I., HAMPL, M. (2000): Czech Human Geography. Research and Problems. Geografie - Sborník ČGS, 105, č. 2, s. 118-128.

CLAVAL, P. (1998): An Introduction to Regional Geography. Blackwell, Oxford, 299 s.

Delahaye, D., Levoy, F., Maquaire, O. (2002): Geomorphology, from Fxpert Opinion to Modelling. Proceedings of the Symposium held in Strasbourg, France, April 26-27, 2002, European Centre on Geomorphological Hazards, Strasbourg, France, 381 s.

HAMPL, M. (1998b): Výzkumné trendy v sociální geografii. Geografie - Sborník ČGS, 103, č. 4, s. 437-444.

HAMPL, M. (2000): Sociální geografie: hledání předmětu studia. Geografický časopis, 52, č. 1, s. 33-40.

HäUFLER, V. (1967): Dějiny geografie na Universitě Karlově (1348-1967). Univerzita Karlova v Praze, Praha.

JELEČEK, L. (2004): An Outline of Czech Geography Evolution Since the Second Half of the 19th Century until 1980´s. In: Drbohlav, V., Kalvoda, J., Voženílek, V. (eds.): Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Czech Geographic Society, Palacky University in Olomouc, Olomouc, s. 11-22.

KORČÁK, J. (1938): Geopolitické základy Československa. Jeho kmenové oblasti. Orbis, Praha.

Riedlová, M. aj. (1980): Úvod do studia geografie a dějiny geografie. SPN, Praha.

Sýkora, L. ed. (1993): Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografie. Univerzita Karlova, PřF UK, Praha.

Schumm, S.A. (1991): To Interpret the Earth. Ten ways to be wrong. - Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne, Sydney, 133 s.

Yatsu, E. (2002): Fantasia in Geomorphology. Sozosha, Tokyo, 215 s.

Atlas republiky Československé. Česká akademie věd a umění a Orbis. Praha.

Atlas Československé socialistické republiky. Československá akademie věd a Ústřední správa geodézie a kartografie, Praha 1966.

Atlas československých dějin. ÚSGK a Historický ústav ČSAV, Praha, 1965.

Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR. Geografický ústav ČSAV a Federální výbor pro životní prostředí, Praha a Brno 1992.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (20.03.2018)

K udělení zápočtu je vyžadována povinná aktivní účast na seminářích, zpracování zvoleného odborného tématu formou prezentace a textové zprávy s důrazem na obsahovou a formální stránku, splnění testů se zaměřením na světovou topografii a aktuální geografické problémy.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (09.09.2019)

Přednáška je rozdělena na část sociogeografickou a fyzickogeografickou. Posluchači se seznamují s pojmy fyzická, sociální, regionální geografie, kartografie a geoinformatika a demografie, dále s vymezením objektu a předmětu studia, s dílčími disciplínami a se základními metodami výzkumu a pojmy (např. prostor, čas). V neposlední řadě jsou studenti informováni o systému studia geografie na PřF UK v Praze, geografické knihovně a mapové sbírce UK.
V prosemináři se posluchači prakticky seznamují s hlavními českými i zahraničními časopisy, bibliografiemi a atlasy oboru; informačními zdroji z oblasti geografie; formou testů opakují základní pojmy a znalosti regionální geografie; seznamují se s hlavními metodami a technikami studia geografie a na základě přípravy a řešení úkolů se učí formální úpravu písemných prací předkládaných během studia na geografické sekci (struktura, citace literatury apod.), procvičují pravidla i formu veřejné prezentace (obojí s důrazem na obsahovou a formální úpravu prací a verbální projev).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html