SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Geographical Education - MZ300S01U
Title: Úvod do geografického vzdělávání
Czech title: Úvod do geografického vzdělávání
Guaranteed by: Geography Section (31-301)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MZ340U04
Guarantor: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Adam Čermák
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
RNDr. Jakub Jelen, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Annotation -
Introduction to Geographical Education

The course ‘Introduction to the Discipline of Geography’ provides first year undergraduate students with an overview of Geography as both a field of scientific study and a curriculum component at the Faculty of Sciences, Charles University in Prague. The course is focused on the results of scientific research, particularly on long-term projects and research assignments currently under way at the Faculty. The course provides students with the foundation and orientation to Geography Education that started in 1990, while bringing to the forefront current issues in the Czech school system and relevant future perspectives. One of the main goals of this course is to understand university level educational approaches, especially from the perspective of students' personal and professional development, leading to future carrier preparation.
Last update: Chromý Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (20.04.2012)
Aim of the course - Czech

Cílem studijního předmětu Úvod do geografického vzdělávání je v přehledu seznámit studenty 1. ročníku s vědním oborem geografie na PřF UK v Praze, s hlavním zaměřením a výsledky vědeckého výzkumu a s dlouhodobými projekty a výzkumnými záměry řešenými na fakultě v současnosti. Poskytnout studentům základní orientaci ve vývoji geografického vzdělávání v Česku do roku 1990, zaměřit jejich zájem k soudobým problémům českého školství a na perspektivy geografického vzdělávání v nastupujícím desetiletí.

Významným cílem předmětu je seznámení s problematikou vysokoškolského studia, s etickou a duchovní stránkou rozvoje studentovy osobnosti a přípravy na osobní kariéru.

Last update: Chromý Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (18.04.2012)
Literature - Czech
Základní:
DRBOHLAV, D., KALVODA, J., VOŽENÍLEK, V., eds. (2004): Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Czech Geographic Society, Palacky University in Olomouc, Olomouc, 428 s.

JELEČEK, L., CHROMÝ, P., MARTÍNEK, J. (2006): Vývoj geografie na Univerzitě Karlově v kontextu české geografie od poloviny 19. století. Geografie, 111, č. 4, s. 343-367.

JOHNSTON, R.J., GREGORY, D., PRATT, G., WATTS, M., eds. (2001): The Dictionary of Human Geography. 4. vyd., Blackwell Publishers Inc., Oxford, 958 s.

KUČEROVÁ, S. (2010): Územní diferenciace elementárního vzdělávání v Česku v 2. polovině 20. století. Vliv na lokální a regionální rozvoj. Disertační práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 245 s. + příl. (kapitola týkající se geografického vzdělávání)

KUČEROVÁ, S. (2012): Proměny územní struktury základního školství v Česku. Edice Geographica, sv. 8. Česká geografická společnost, Praha, 209 s. (kapitola 2)

MATTHEWS, J.A., HERBERT, D. (2008): Geography. A Very Short Introduction. Oxford University Press, New York, 181 s.

Následující časopisy:

Geografické rozhledy

Acta Universitatis Carolinae - Geographica

Geografie

Moravian Geographical Reports

Informace České geografické společnosti

Doporučená:
aktuálně viz webová strana Centra výzkumu a rozvoje geografického vzdělávání (GEEN) při katedře sociální geografie a regionálního rozvoje - http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/geen

BIČÍK, I., HAMPL, M. (2000): Czech Human Geography. Research and Problems. Geografie - Sborník ČGS, 105, č. 2, s. 118-128.

CLAVAL, P. (1998): An Introduction to Regional Geography. Blackwell, Oxford, 299 s.

HAMPL, M. (2000): Sociální geografie: hledání předmětu studia. Geografický časopis, 52, č. 1, s. 33-40.

HÄUFLER, V. (1967): Dějiny geografie na Universitě Karlově (1348-1967). Univerzita Karlova v Praze, Praha.

JELEČEK, L. (2004): An Outline of Czech Geography Evolution Since the Second Half of the 19th Century until 1980´s. In: Drbohlav, V., Kalvoda, J., Voženílek, V. (eds.): Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Czech Geographic Society, Palacky University in Olomouc, Olomouc, s. 11-22.

RIEDLOVÁ, M. aj. (1980): Úvod do studia geografie a dějiny geografie. SPN, Praha.

SÝKORA, L. ed. (1993): Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografie. Univerzita Karlova, PřF UK, Praha.

SCHUMM, S.A. (1991): To Interpret the Earth. Ten ways to be wrong. - Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne, Sydney, 133 s.

Atlas republiky Československé. Česká akademie věd a umění a Orbis. Praha.

Atlas Československé socialistické republiky. Československá akademie věd a Ústřední správa geodézie a kartografie, Praha 1966.

Atlas československých dějin. ÚSGK a Historický ústav ČSAV, Praha, 1965.

Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR. Geografický ústav ČSAV a Federální výbor pro životní prostředí, Praha a Brno 1992.

HRNČIAROVÁ, T., MACKOVČIN, P., ZVARA, I. et al. (2009) Atlas krajiny České republiky/Landscape Atlas of the Czech Republic. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Praha, Průhonice, 332 s.

Last update: Chromý Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (19.10.2013)
Requirements to the exam - Czech

Student je povinen zúčastnit se dvouhodinových přednášek jednou za čtrnáct dní (tolerance - jedna absence), vypracovat a v řádném termínu odevzdat zadané úkoly.

Last update: Chromý Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (19.10.2013)
Syllabus - Czech

1. Geografie jako vědní obor.

 • Objekt a předmět studia geografie.
 • Vědní obor geografie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze ve vývoji. Osobnosti, významné publikace, tradice a současnost.

2. Soudobý vědecký výzkum a projekty řešené na geografické sekci, mezinárodní spolupráce, studium v zahraničí.

3. Geografické vzdělávání.

 • Studium učitelství geografie na PřF UK v Praze. Tradice, současnost, perspektivy.
 • Učitel geografie-profesionál: nároky na vzdělanost a osobní kvality.
 • Probíhající reforma vysokého školství, funkční gramotnost, kritické myšlení, tvůrčí schopnosti, celoživotní vzdělávání.

4. Vývoj geografického vzdělávání v Česku.

 • Diskuse k úrovni soudobého školství v Česku
 • Hlavní reformy českého školství, období do roku 1948, léta 1948 - 1989
 • Proměny české školy po roce 1989
 • Zadání písemného úkolu č. 1: "Špatné školství vede k úpadku celé země", rozhovor s Andreasem Schleicherem, náměstkem ředitele pro vzdělávání Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Kritické čtení a podklad k diskusi.

5. Soudobé problémy a úkoly českého školství, proměny koncepce geografického vzdělávání v blízké perspektivě.

 • Diskuse k prostudovaným materiálům
 • Nové přístupy ke koncepci vzdělávání (tvorba obsahu, klíčové a odborné kompetence, funkční gramotnost, rozvoj kritického myšlení, nadaní a znevýhodnění žáci, vnitřní motivace k učení a další).
 • Zadání písemného úkolu č. 2: Mezinárodní charta geografického vzdělávání IGU. Problémově orientovaný přístup k tematickému poznávání světa, výuka založená na aktuálním problému s regionálním základem

6. Vysokoškolské studium

 • Diskuse k prostudovanému materiálu, závěry z písemného úkolu
 • Metody a formy studia, distanční vzdělávání, e-learning, celoživotní vzdělávání. Informační a počítačová gramotnost, znalost jazyků.
 • Slabé a silné stránky absolventů vysokých škol, společenské nároky na vysokoškoláka. Etická a duchovní stránka rozvoje osobnosti studenta. Kulturní rozhled, kultivovaný ústní a písemný projev, hodnotová orientace. Rozvoj environmentálního, politického a ekonomického uvědomění.
 • Předpoklady pro úspěšnou kariéru, rozvoj osobnosti budoucího profesionála. Styl studentské práce, plán osobního rozvoje, sebepoznání, sebehodnocení, odborná spolupráce, praxe, zahraniční stáže a další.

Last update: Chromý Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (19.10.2013)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html