SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma project - MZ300DPA1
Title: Diplomový projekt I (učitelské studium)
Czech title: Diplomový projekt I (učitelské studium)
Guaranteed by: Geography Section (31-301)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Guarantor: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Kamila Řehořová (05.04.2018)
Individuální konzultace vedoucího práce s diplomantem.
Literature - Czech
Last update: Kamila Řehořová (05.04.2018)

FERJENČÍK, J. (2000): Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Portál, Praha, 255 s.

HENDL, J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Portál, Praha, 583 s.

HENDL, J. (2005): Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Portál, Praha, 407 s.

CHRÁSKA, M. (2007): Metody pedagogického výzkumu. Grada, Praha, 265 s.

MAŇÁK, J., ŠVEC, V. a kol. (2004): Cesty pedagogického výzkumu. Paido, Brno, 78 s.

PUNCH, K. F. (2008): Úspěšný návrh výzkumu. Portál, Praha, 230 s.

SKUTIL, M. a kol. (2011): Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Portál, Praha, 254 s.

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEDOVÁ, K. a kol. (2007): Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál, Praha, 377 s.

STRAUSS, A., BOBINOVÁ, J. (1999): Základy kvalitativního výzkumu. ALBERT, Brno, 228 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Kamila Řehořová (05.04.2018)

Zápočet bude udělen za aktivní přístup k řešení tématu a odevzdání řešerše literatury dle zadání školitele.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html