SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Analysis of Directional Data - MS710P44
Title: Analýza směrových dat
Czech title: Analýza směrových dat
Guaranteed by: Institute of Applied Mathematics and Information Technologies (31-710)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2014
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 6
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: prof. RNDr. Josef Ježek, CSc.
Annotation - Czech
Last update: prof. RNDr. Josef Ježek, CSc. (04.04.2012)
Přednáška je zaměřena na analýzu směrových dat s aplikací v geovědách. Náplň je možno modifikovat podle návrhu posluchačů. Většinu procedur potřebných pro zpracování dat sestavíme v Matlabu. Předběžná znalost programování však není podmínkou účasti. Předpokládá se i aktivní vystoupení posluchačů na vybraná dílčí témata související s úlohami jejich zájmu, např. s jejich diplomovými/disertačními pracemi.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (06.08.2013)

Fisher, N.I., Lewis, T., Embleton, B.J.J.: Statistical analysis of spherical data. Cambridge University Press, 1993.

Mardia, K.V.: Statistics of directional data. Academic Press, London and New York, 1972.

Rajlich, P.: Analýza orientovaných dat v geologii. Ústřední ústav geologický, Praha 1980.

Vybrané partie z dalších knih a články z odborných časopisů

Requirements to the exam - Czech
Last update: FORSTOVA/NATUR.CUNI.CZ (02.07.2013)

Požadavky ke zkoušce:

Podle dohody se studenty se buď provede "klasická" zkouška, kde jde o splnění minimálního bodového limitu v písemném testu plus zodpovězení kontrolních otázek, které se týkají přímo testu nebo probrané látky, nebo studenti vypracují samostatnou práci a poreferují o ní.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (27.05.2003)

1. Uvedení do problematiky. Cirkulární a sférická data, osní, vektorová a tenzorová data.

2. Používané souřadné soustavy. Grafické znázornění, růžicové diagramy, projekce na polokouli,

konturové diagramy.

3. Směrové kosiny a jak s nimi pracovat. Orientační matice a matice rotace,

přepočty mezi vzájemně natočenými souřadnicovými systémy, transformace

vektorů a tenzorů.

4. Charakterizace souboru vektorů, střední výslednice a střední směr.

Scheideggerův orientační tenzor, jeho vlastní vektory a čísla a odvozené parametry

a grafy, Woodcockův graf. Lisleův orientační tenzor.

5. Základní rozdělení na kruhu a kouli. Vybrané testy. Simulace rozdělení pro

potřeby numerického modelování - uniformní, Fisherovo a Marchova rozdělení.

6. Tenzorová data.

7. Tektonické aspekty směrových dat, tektonicky vybuzená rozdělení, vztah

orientačního tenzoru a deformace, vztah orientačního tenzoru a AMS.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html