SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Statistics for biosciences - MS710P09
Title: Základy biostatistiky
Czech title: Základy biostatistiky
Guaranteed by: Institute of Applied Mathematics and Information Technologies (31-710)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: 180
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: RNDr. Monika Pecková, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Monika Pecková, Ph.D.
RNDr. Jana Rubešová, Ph.D.
Mgr. Marie Turčičová
doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.
Attributes: Modul Ostatní předměty
Files Comments Added by
download cestina.pdf nestandardní znaky na české klávesnici pro R doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.
Annotation -
Last update: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (06.01.2003)
Data analysis principles. Descriptive statistics. Introduction to inferential statistics (statistical hypothesis, statistics, significance level, p value, confidence interval). One/two independent samples procedures. Regression. Contingency tables.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Karel Zvára, CSc. (19.02.2014)

Zvára K.: Základy statistiky v prostředí R (Biomedicínská statistika IV), Karolinum, Praha 2013

Zvára K.: Biostatistika, Karolinum, Praha 1998, 2000, 2001.

Zvára K., Prášková Z..: Pravděpodobnost a matematická statistika, SPN, Praha 1986, 1989

Havránek T.: Statistika pro biologické a lékařské vědy. Academia, Praha 1993

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Monika Pecková, Ph.D. (09.02.2020)

1. Popisná statistika, míry polohy, míry variability, závislost dvou znaků.

2. Náhodné jevy, pravděpodobnost, podmíněná pravděpodobnost, nezávislost, Bayesova věta, senzitivita a specificita.

3. Náhodná veličina, marginální a sdružené rozdělení, charakteristiky náhodných veličin.

4. Základní soubor a náhodný výběr, parametr a jeho odhad, princip testování hypotéz.

5. Testy o jenom výběru (klasické i neparametrické).

6. Testy o dvou výběrech: dvouvýběrové, párové (klasické i neparametrické).

7. Analýza rozptylu: jednoduché třídění, dvojné třídění, náhodné bloky.

8. Závislost spojitých veličin, korelace, lineární regrese, mnohonásobná lineární regrese.

9. Test dobré shody, závislost kvalitativních veličin, testy v kontingenčních tabulkách.

10. Epidemiologické studie, poměr šancí, logistická regrese.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html