SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theoretical-methodological considerations (DEM) - MPGS0124
Title: Teoreticko-metodologická rozprava (DEM)
Czech title: Teoreticko-metodologická rozprava (DEM)
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Annotation - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (25.09.2022)
Odevzdání elektronické verze rozpracované verze disertační práce pro program DEMOGRAFIE.

V případě disertační práce formou monografie se rozpracovaná disertační práce předkládá minimálně v rozsahu 40 normostran (72 tis. znaků včetně mezer). Text obsahuje úvod vystihující podstatu badatelského demografického úsilí doktoranda a další vybrané části disertace.

V případě disertační práce formou souboru vědeckých článků se požaduje předložení alespoň jednoho původního publikovaného/přijatého článku vztahujícího se k tématu disertace opatřeného úvodním textem disertace vystihujícím podstatu badatelského demografického úsilí doktoranda (v rozsahu minimálně 10 normostran, tj. 18 tis. znaků včetně mezer) a publikačního plánu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html