SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Population and Settlement Geography for PhD students - MPGS0092
Title: Geografie obyvatelstva a sídel pro PGS
Czech title: Geografie obyvatelstva a sídel pro PGS
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2014
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0 Ex [hours/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Note: course is intended for doctoral students only
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. (31.03.2015)
• Teoretické přístupy a školy geografie obyvatelstva a migrace
• Základní zdroje dat a metodické přístupy v geografii obyvatelstva a osídlení
• Geografické rozmístění obyvatelstva, segregace, sociálně prostorová diferenciace
• Přirozená reprodukce obyvatelstva a demografické stárnutí
• Globální problémy populačního vývoje, populační teorie a zákony, populační politika, populační prognózy
• Migrace a ostatní formy prostorové mobility obyvatelstva
• Mobilita jedince
• Dojížďka, regionalizace, zaměstnanost a nezaměstnanost
• Hlavní přístupy, teorie a koncepty vysvětlující proces mezinárodní migrace
• Migrace a rozvoj - vývoj paradigmatu, hlavní zkoumané aspekty a regionální diferenciace problému
• Migrační politika Česka v širším zarámování evropské migrační politiky
• Sociální, ekonomická, etnická, náboženská a "kulturní" struktura populací sociální a lidský kapitál, sociální prostředí
• Kvalita života, životní styl, životní cyklus, druhý demografický přechod, epidemiologie a veřejné zdraví
• Teoretické přístupy a školy geografie osídlení, paradigmata a diskurzy
• Sídelní systém (struktura a vývoj)
• Historické aspekty urbanizace
• Městská a venkovská sídla
• Hierarchie v systému osídlení
• Polohová a funkční typologie a klasifikace sídel, urbanizované makrostruktury
• Vnitřní struktura a organizace měst
• Koncept místa, sousedství, komunita
• Veřejná správa a sídelní politika, koncepce osídlení, prostorové plánování
• Současné globální problémy lidstva
Literature - Czech
Last update: Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. (31.03.2015)

BAILEY, A. (2005): Making Population Geography. Hodder Education, London.

CASTLES, S., MILLER, M.J. (2003): The Age of Migration, International Population Movements in the Modern World. The Guilford Press (Third edition), New York, London.

CHAMPION, A. (2001): Urbanization, Suburbanization, Counterurbanization and Reurbanization. In: Paddison, R. ed.: Handbook of Urban Studies. Sage. London.

ČERMÁK, Z., HAMPL, M., MÜLLER, J. (2009): Současné tendence vývoje obyvatelstva metropolitních areálů v Česku: dochází k významnému obratu? Geografie, 114, č. 1, s. 37-51.

DE HAAS, H. (2012): The Migration and Development Pendulum: A Critical View on Research and Policy. International Migration, 50, č. 3, s. 8-25.

DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., DZÚROVÁ, D. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Praha, Slon.

DRBOHLAV, D. UHEREK, Z. (2007): Reflexe migračních teorií. Geografie, 112, č. 2, s. 125-141.

GREGORY, D., JOHNSTON, R.J., PRATT, G., WATTS, M., WHATMORE, S. eds.(2009): The Dictionary of Human Geography. Wiley-Blackwell Publishing, Malden.

HAMPL, M., GARDAVSKÝ, V., KÜHNL, K. (1987): Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Univerzita Karlova, Praha.

JONES, H.R. (1996): A Population Geography. Harper and Row. Recent Demographic Developments in Europe. Council of Europe, Strassbourg.

KNOX, P., PINCH, S. (2010): Urban Social Geography. Sixth edition. Pearson Education, Harlow.

MUSIL, J. (2002): Co je urbanizace. In: Horská, P., Maur, E., Musil, J.: Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Paseka, Praha a Litomyšl, s. 7-53.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2011): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky. Nakladatelství Karolinum, Praha.

PAVLÍK, Z., RYCHTAŘÍKOVÁ, J., ŠUBRTOVÁ, A. (1986): Základy demografie. Academia, Praha.

SACHS, J. D. (2008): Copmmon Wealth, Economics for a Crowded Planet. New York, The Penguin Press.

VAN DE KAA, D. (1987): Europe´s Second Demographic Transition. Population Bulletin, 42, č. 1, s. 1-57.

WEEKS, J.R. (2004): Population: An Introduction to Concepts and Issues. CA: Wadsworth, Belmont, 704 s.

WOODS, R. (1986): Theoretical Population Geography. Longman, London, New York.

ZELINSKI, W. (1971): The Hypothesis of the Mobility Transition. Geographical Review, 16, č. 2, s. 219-249.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html