SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theoretical and methodological issues of didactics of geography - MPGS0064
Title: Teoreticko-metodologické otázky didaktiky geografie
Czech title: Teoreticko-metodologické otázky didaktiky geografie
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/20, Ex [HS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Belongs to the student work of type: disertační práce
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Annotation - Czech
Cílem předmětu je konceptualizace výzkumného zaměření disertační práce a stanovení výzkumného designu na
základě hlubšího vhledu vybraných témat didaktiky geografie a příbuzných oborových didaktik. Požadovaný vhled
studenti získají mj. prostřednictvím reflexe prostudované literatury (vztažené ke čtyřem daným tematickým
okruhům) a společné diskuse na jednotlivých seminářích. Přínos předmětu spočívá rovněž v metodické podpoře
publikační činnosti doktorandů.
Last update: Jíchová Jana, RNDr., Ph.D. (16.10.2019)
Literature - Czech

Dvořák, D. (2012). Od osnov ke standardům: proměny kurikulární teorie a praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Gulová, L., Šíp, R. (eds.) (2013). Výzkumné metody v pedagogické praxi. Praha: Grada.

Hanus, M., Řezníčková, D., Marada, M., & Beneker, T. (2016). Globálnı́ myšlenı́ žáků: srovnánı́ vybraných evropských zemı́ Geografie, 122(3), 359-381.

Havelková, L., & Hanus, M. (2018). Be Impact of the Map Type on the Level of Student Map Skills. Cartographica, 53(3), 149-170.

Hendl, J. (2008). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál.

Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Portál: Praha.

Chráska, M. (2016). Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada

International Charter on Geographical Education (1992). IGU CGE. Dostupné z http://www.igu-cge.org/charters_1.htm

2016 International Charter on Geography Education (2015). IGU CGE. Dostupné z http://www.igu-cge.org/Charters-pdf/Draft%20Charter%20IGU-CGE%20%20John%20Clare%20and%20Joop%20%20Nov%2015%202015.pdf

Knecht, P. (2007). Didaktická transformace aneb od „didaktického zjednodušení“ k „didaktické rekonstrukci“. Orbis scholae, 2(1), s. 67-81.

Knecht, P. (2014). Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu. Brno: Masarykova univerzita.

Marada, M., Řezníčková, D., Hanus, M., Matějček, T., Hofmann, E., Knecht, P., & Svatoňová, H. (2017). Koncepce geografického vzdělávání. Certifikovaná metodika. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta.

Certifikováno NUV 20.12.2017

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.

Mareš, J. (2013). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), s. 427-454.

Mareš, J., Vlčková, K. (2013). K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát o výzkumných zjištěních? Pedagogická orientace, 23(4), s. 455-477.

Pešková, K., Janko, T., Janík, T., & Spurná, M. (2018). Proměny postojů učitelů ke kurikulární reformě a jejímu zavádění, Orbis scholae, 12(1), 69−93.

Řezníčková, D., et al. (2013). Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie. Praha: Nakladatelství P3K.

Slavík, J. a kol. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita.

Žák, V. (2019). Kvalita fyzikálního vzdělávání v rukou učitele. Univerzita Karlova, Praha.

a další studie z časopisů International Research in Geographical and Environmental Education; Journal of Geography; Geography (A journal by the Geography Association); Zeitschrift für Geographiedidaktik/Journal of Geography Education; Journal of Geography in Higher Education; Review of International Geographical Education Online. Rovněž také studie z domácích časopisů jako např. Geografie, Pedagogika, Orbis scholae, Pedagogická orientace, Scientia in educatione a dalších, které jsou zaměřené na obecné otázky oborových didaktik (tj. nejen didaktiky geografie).

Last update: Jíchová Jana, RNDr., Ph.D. (17.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška bude probíhat formou reflexe prostudované literatury (čtenářského portfolia studenta) tak, aby doktorand prokázal, že dovede

a) konceptualizovat klíčové pojmy z oblasti geografického vzdělávání a oborové didaktiky geografie;

b) na příkladech konkrétních výzkumů popsat a kriticky zhodnotit výzkumná témata a přístupy ve výzkumu didaktiky geografie a dalších oborových didaktik v Česku i v zahraničí;

c) vysvětlit podstatu základních výzkumných metod a technik (kvantitativního i kvalitativního charakteru), posoudit jejich relevanci a omezení ve vztahu k výzkumným tématům didaktiky geografie;

d) osvojené znalosti a dovednosti aplikovat na předloženou vlastní koncepci disertačního výzkumu.

Last update: Řezníčková Dana, doc. RNDr., Ph.D. (30.10.2019)
Syllabus - Czech

Předmět je obsahově strukturován do následujících čtyř tematických okruhů:

  • Výzkum geografického kurikula (vč. studijních podpor)
  • Přístupy a způsoby vyučování a učení (nejen) zeměpisu/geografie
  • Žáci (míra porozumění a miskoncepce v různých tématech, míra osvojení určitých geografických dovedností, geografické „zrání“ v průběhu školní docházky, aj.)
  • Vyučující (osobní pojetí výuky zeměpisu, profesní identita, profesní vidění, vysokoškolská příprava, způsoby dalšího vzdělávání, aj.)

Jednotlivé tematické okruhy budou uvedeny diskusním příspěvkem, které přednesou vyučující nebo vybraní absolventi doktorského studia zaměřeného na problematiku geografického vzdělávání na PřF UK nebo PedF MUNI či absolventi jiných oborových didaktik. Příspěvky budou zacíleny na teoretická východiska, metodologii výzkumu a dosažené výsledky jejich obhájené dizertační práce či dalších prací výzkumného zaměření.

Povinností studenta/studentky je

a) prostudovat a poté na semináři zhodnotit teoretická východiska, metodologii výzkumu a dosažené výsledky minimálně 4 publikovaných prací z české i zahraniční literatury ke každému z uvedených tematických okruhů

b) kriticky diskutovat a zdůvodnit vlastní koncepci disertačního výzkumu, do které promítne zkušenosti získané z reflexe oborového čtení

Last update: Jíchová Jana, RNDr., Ph.D. (16.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html