SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Soil ecology - MO550P97
Title in English: Ekologie půdy
Czech title: Ekologie půdy
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2009 to 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Teacher(s): prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (07.05.2009)
Předmět seznámí posluchače se základy ekologie půdy, specifiky půdy jako životního prostředí organismů a rolí
vzájemných interakcí půdy a půdních organismů v tvorbě půdy, transformaci organické hmoty a koloběhu prvků a s
úlohou půdně biologických procesů v celkovém fungování ekosystému.


Specifika půdy jako životního prostředí (zejména v porovnání s půdou a suchozemskými stanovišti ? možnosti a omezení z
toho vyplívající) (opora těla, hospodaření s vodou citlivost k nedostatku O2 a vysoké koncentraci CO2) Hlavní potravní
zdroje. Hlavní gradienty v půdním prostředí (vertikální profil) heterogenita půdního prostře a její důsledky pro půdní
organismy. Příčiny velké diversity půdních organismů

Hmotnostní zastoupení a početnost půdních organismů v půdě (geografická variabilita a variabilita daná vlivy prostředí).
Různé systémy třídění půdních organismů
Dělení půdních organismů podle velikosti, charakteristika hlavních funkčních skupin a jejich role v půdě.

Půdní miroflóra bakterie houby aktinomycety ? významní zástupci, úvod do ekologie, úloha v půdním ekosystému

Půdní mikrofauna prvoci, hlístice, vířníci, želvušty ? významní zástupci, úvod do ekologie, úloha v půdním ekosystému.
Půdní mesofauna chvostoskoci, roztoči, stonoženky, vydličnatky, hmyzenky ? významní zástupci, úvod do ekologie,
úloha v půdním ekosystému

Půdní mikrofauna, půdní kroužkovci, hmyz, a ostatní tracheata ? významní zástupci, úvod do ekologie, úloha v půdním
ekosystému

Hlavní ekologické a ekofysiologické problémy půdních organismů, voda, hospodaření s vodou- dostupnost vody v
závislosti na velikosti, tolerance k nedostatku vzduchu, metody ochrany před vysycháním a zatopením stanoviště,
souvislost s ostatními fyzikálními vlastnostmi půdy

Hlavní ekologické a ekofysiologické problémy půdních organismů, potrava, energetické problémy života saprofágů,
ekofysiologie trávení rostlinného opadu, vyhledávání potravy, predace, specifika predace v půdě, vyhledávání potravy,
ochrana před predací

Hlavní ekologické a ekofysiologické problémy půdních organismů smysly, pohyb v půdě, vertikální a horizontální
distribuce, sezónní změny, vliv teploty

Trofická síť potravní a funkční vztahy detritový potravní řetězec a jeho význam v lokálním a globálním měřítku,
potravní vs funkční vztahy v půdě, ekosystémoví inženýři a rozmělňovači opadu, jejich význam pro dekomposici
organické hmoty v půdě a tvorbu půdního prostředí, úloha půdních organismů v koloběhu živin

Interakce a společenstva, Interakce jednotlivých skupin půdní bioty (makrofauna vs meso a mikro-fauna, fauna vs,
mikroflora, kořeny rostlin vs ostatní biota), bottom up regulace půdních společenstev vztahy mezi podzemní a nadzemní
částí ekosystému.


Praktické aplikace . Vliv hlavních ekologických faktorů na půdní společenstva, vlivy lidské činnosti disturbance (příklady),
toxicita půdy její indikace příčiny a odstraňování, role půdní bioty v bioindikaci. Vztah mezi půdní biotou a nadzemní
produkcí, ?úrodností? půdy, škůdci a choroby v půdě a jejich vztah k ostatní půdní biotě, persistence patogenní v půdě,
role půdní bioty v rekultivaci půd a kompostování.

Metodické aspekty studia půdních organismů, heterogenita půdy, odhady početnosti a biomasy půdních organismů,
odhady toků látek a energie.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (29.05.2019)
  • ŠANTRŮČKOVÁ, Hana, Jiří BÁRTA, Ladislav MIKO a Karel TAJOVSKÝ. Ekologie půdy. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018. Episteme. Natura
  • LAVELLE, Patrick a Alister V. SPAIN. Soil ecology. 2nd print. with corr. Dordrecht: Springer, 2005. ISBN 1-4020-0490-7.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. (15.11.2011)

semestrální práce, ústní zkouška

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html