Limnology - MO550P89
Title: Limnologie
Czech title: Limnologie
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1556
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Petra Horká, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Petra Horká, Ph.D.
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Incompatibility : MO550P126E
Is incompatible with: MO550P126E
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule    E-learning course
Annotation -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (24.10.2019)
The lecture provides basic knowledge of limnology as a science of inland waters: water cycle in the biosphere and water distribution on Earth, physical and chemical properties of water, light and heat distribution in water, oxygen distribution, turbidity, carbonate system, cycles of biogenic elements (C, N , P), community structure, ecological functions and trophic interactions in - stagnant waters (phytoplankton, zooplankton, bacterioblankton), littoral and wetland communities, macrophytes, benthos and stagnant fish, community structure, ecological functions and trophic interactions - flowing water (flow, discharge), transport of substances, river continuum, communities, adaptation to flow, fish zones), degradation of aquatic ecosystems, water directive, eutrophication, acidification.
The lecture includes a one-day excursion.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (25.11.2016)

1) Wetzel R. G. 2001: Limnology: Lake and river ecosystems. Academic Press.
2) Kalff J. 2001: Limnology. Prentice Hall.
3) Lampert W., Sommer U., 1997 : Limnoecology. Oxford Univ. Press, Inc., 382 p.
4) Allan, J.D., 1995 : Stream Ecology. Chapman & Hall, 388 p.
5) Pitter, P., Hydrochemie, 2009 : 4. aktualizované vydání, Vydavatelství VŠCHT Praha

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Petra Horká, Ph.D. (30.09.2022)

- písemný test/ústní zkouška 

- účast na exkurzi/cvičení

- individuální práce dle rozsahu a požadavků vyučujícího 

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Petra Horká, Ph.D. (30.09.2022)

Sylabus:
1. Cyklus vody v biosféře a rozložení vody na Zemi: Hydrologický cyklus (malý a velký koloběh vody, evapotranspirace, povrchový a podzemní odtok, bilance vody v povodí). Základní fyzikální a chemické vlastnosti vody (struktura, hustota vody, viskozita, specifické teplo), termohalinní cirkulace, původ a geomorfologie jezer, trofie a zonace jezer.
2. Distribuce světla a tepla ve vodách, distribuce kyslíku, turbidita, uhličitanový systém: Distribuce světla ve vodách (vlastnosti dopadajícího záření, odraz, absorpce, rozptyl, trofogenní a trofolytická vrstva), distribuce tepla ve vodách (termální stratifikace, sezónní změny), plyny ve vodě, Henryho zákon, distribuce O(rozpustnost O2, kyslíkové křivky, summerkill), turbidita, uhličitanový systém.
3. Cykly biogenních prvků - C, N, P: Význam, formy a distribuce P, cyklus P. Význam, formy, cyklus N a jeho fixace, amonifikace, nitrifikace a denitrifikace, vliv O2 na koloběh dusíku, limitace N a P, Redfield ratio. Význam uhlíku, koloběh C, CH4.

Struktura společenstev, ekologické funkce a trofické interakce ve stojatých vodách
4. Společenstva stojatých vod – fytoplankton: Složení společenstva, velikostní složení planktonu. Faktory ovlivňující složení společenstva - abiotické podmínky, predační tlak, bakterie, viry. Stokesovo pravidlo. Trade-off, r- a K-strategie, živiny, Redfieldův poměr. Sezónní sukcese fytoplanktonu, paradox planktonu.
5. Společenstva stojatých vod – zooplankton: Prostorové členění stojatých vod, společenstva, struktura potravní sítě, mikrobiální smyčka, hlavní skupiny zooplanktonu – zástupci, charakteristika, rozmnožování. Top-down, bottom-up efekt, PEG model.
6. Bakterioplankton a detrit, formy uhlíku ve vodách: Zdroje organických látek ve vodách (alochtonní, autochtonní), organický uhlík, POC, DOC, dekompozice detritu bakteriemi a houbami. Distribuce bakterioplanktonu, faktory ovlivňující růst a rozvoj baktrioplanktonu. Složení organických látek, rozklad DOC a POC ve vodách, rozklad huminových látek.
7. Litorální a mokřadní společenstva, makrofyta, bentos a ryby stojatých vod: Litorál, mokřady, produkce organických látek. Vodní rostliny. Bentos stojatých vod.

Struktura společenstev, ekologické funkce a trofické interakce v tekoucích vodách
8. Tekoucí vody – podmínky: Rychlost proudění, průtokový režim, obsah a transport látek, vliv využití krajiny. Říční ekosystém a jeho interakce s terestrickými ekosystémy. Říční kontinuum, řády toku, koryto toku, transport sedimentu, eroze.
9. Tekoucí vody – společenstva: Bentos – složení společenstva, fyziologické a morfologické adaptace, trofické interakce, funkční skupiny. Rybí pásma, změny společenstev v podélném profilu, diurnální a sezónní změny.
10. Ochrana vod - degradace vodních ekosystémů, směrnice o vodách: Hlavní typy degradace vodních ekosystémů, biomonitoring, index biotické integrity, Rámcová směrnice o vodách (WFD), ekologický stav toků, BQE. Vliv klimatických změn na vodní ekosystémy.
11. Acidifikace – účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy: Antropogenní acidifikace: účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. Emise a dekompozice okyselujících sloučenin, pH srážek. Vliv depozice S a N na půdy a vodní ekosystémy. Zotavení z acidifikace.
12. Eutrofizace - příčiny a důsledky: Typické živiny v procesu eutrofizace a jejich zdroje. Průběh eutrofizace a její důsledky, vliv využití území na množství živin ve vodách. Oligotrofní a eutrofní systémy, kyslíkové křivky. Eutrofizace rybníků.