SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Solid wastes - MO550P55
Title: Odpady
Czech title: Odpady
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
Is co-requisite for: MO550C59
Annotation -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (24.10.2019)
The lecture is focused on the issue of municipal solid waste management, its disposal and possibilities of its utilization. It acquaints students with the main types of waste (consumption waste - municipal waste, packaging, automobile transport waste, medical waste, gastro-waste; hazardous waste), waste management hierarchy (waste prevention, preparation for re-use, circular economy), waste recycling (management of sorted waste components, composting), energy using of waste (thermal processes, conversion of biowaste into biogas), waste disposal (combustion, landfilling), biodegradable waste. Waste legislation and the issue of old environmental loads, including an overview of remediation technologies.
Literature - Czech
Last update: Marek Hovorka (24.10.2003)

Kuraš M.: Odpady, jejich využití a zneškodnování, VŠCHT Praha, 1994

Suchánek B.: Zacházení s tuhým komunálním odpadem, Výzk. ústav místního hosp. Praha 1990

Velek K.: Odpady, jejich zužitkování a odstranování, Stát. energet. inspekce, 1985

Mikoláš J.: Recyklace prumyslových odpadu. SNTL, Praha 1988

Nesvadba J., Velek K.: Tuhé odpady, SNTL, Praha 1983

Dawson W. G., Mercer B., W. : Hazardous waste management John WILEY and SONS, 1986

Denison R., Ruston J.: Recycling and Incineration, evaluation of the choice, Island Press, 1990

Requirements to the exam - Czech
Last update: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (16.11.2011)

Písemná zkouška a ústní dozkoušení.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (02.12.2016)

Dílčí témata základní přednášky Odpady :
-    úvod do problematiky, hierarchie nakládání s odpady, předcházení vzniku odpadů, příprava pro znovuvyužití, oběhové hospodářství
-    recyklace odpadů – nakládání s vytříděnými složkami KO, kompostování
-    energetické využití odpadů – termické procesy, přeměna bioodpadu na bioplyn
-    odstranění odpadů – spalování, skládkování
-    biologicky rozložitelný odpad, mechanicko-biologická úprava
-    ohlašovací povinnost, státní správa a samospráva v odpadovém hospodářství
-    odpady ze spotřeby (komunální odpad, obaly, odpady z automobilové dopravy, zdravotnické odpady elektroodpad, gastroodpad)
-    nebezpečné odpady, přeprava odpadů, odpady z průmyslové výroby
-    staré ekologické zátěže, základní přehled sanačních technologií
-    odpadová legislativa

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html