SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Nature Conservation and Landscape Protection - MO550P24
Title: Ochrana přírody a krajiny
Czech title: Ochrana přírody a krajiny
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 5
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Teacher(s): prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Incompatibility : MO550P10
Annotation -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (24.10.2019)
The bachelor lecture takes the students to the introduction of nature protection. First, nature conservation is descrubed in the broader scientific and social framework and the major milestones of its history are discussed. Further, we will discuss relevant knowledge from the areas of ecology, geology, paleoecology and biogeography and we will introduce the main factors threatening biodiversity in the world and in the Czech Republic. Then we will focus on the most important approaches to nature conservation and its practical functioning. The legislative block introduces students with the application of the law on nature protection in the Czech Republic, and its comparison with similar regulations abroad. Finally, students will learn about international nature conservation: networks of protected areas, important conventions and other regulations. Part of the course is presentation and defense of individual work.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (29.05.2019)
  • Čihař, M. (1998): Ochrana přírody a krajiny I. Karolinum, Praha.
  • Kolář, F. a kol. (2012): Ochrana přírody z pohledu biologa. Dokořán, Praha.
  • Primack, R.B. a kol. (2011): Úvod do biologie ochrany přírody. Portál, Praha.
  • Storch, D., Mihulka, S. (2000): Úvod do současné ekologie. Portál, Praha.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. (15.05.2023)

- povinná účast na cvičeních (max. 2 neomluvené absence za semestr; účast lze omluvit ze zdravotních či jiných závažných důvodů)
- vypracování samostatného úkolu v kvalitě požadové vyučujícím
- prezentace samostatného úkolu na cvičeních
- diskuse na cvičeních
- splnění písemné či ústní zkoušky
Syllabus - Czech
Last update: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. (15.09.2022)

1. Úvod: historie a filozofická východiska ochrany přírody (aneb proč vlastně přírodu chráníme)

2. Biogeografie a vývoj přírody (jak současná příroda vypadá v historickém kontextu a co z toho plyne pro její ochranu)

3. Ekologické základy ochrany přírody: druhy, jejich vznik, zánik a rozmanitost

4. Ekologické základy ochrany přírody: početnost a rozšíření organismů

5. Ohrožující faktory: úbytek, fragmentace a snižování kvality biotopů

6. Ohrožující faktory: klimatická změna, pronásledování, invaze

7. Obecné principy praktické ochrany přírody (aneb jak se vlastně příroda chrání)

8. Druhová ochrana (které druhy potřebují ochranu a jak jim ji zajistit)

9. Ochrana bezlesích biotopů (která nelesní prostředí máme chránit a jak se to dělá)

10. Ochrana lesních biotopů (která lesní prostředí máme chránit a jak se to dělá)

11. Mezinárodní ochrana přírody: mezinárodní instituce, úmluvy a nástroje

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html