SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Applied Ecology - MO550P13
Title in English: Aplikovaná ekologie
Czech title: Aplikovaná ekologie
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.03.2019)
Studenti jsou seznámeni se hlavními aspekty aplikovaní ekologie ve vodních ekosystémech (hospodaření na pstruhových vodách, rybnikářství a výlov, neslovitelné sladké vody, ovlivnění výnosu ryb člověkem, výlov ryb ze světového oceánu), v zemědělské produkci ( zpracování půdy, hnojení, produkce pastvin, orné půdy, bilance živin a energie, produkce potravin ve světe, vliv zemědělství na přírodní ekosystémy), v produkci dřeva (lesní hospodářství, stabilita lesních ekosystému, výchovné zásahy, obnovné seče, vliv probírek na produkci, vliv lesních porostů na bilanci vody v krajině).
Literature - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (22.04.2013)

Studijní literatura

Caughley G., Sinclair A.R.E. 1994:Wildlife ecology. Blackwell Sci.330 pp.

Royce W.F. 1972:Introduction to the fishery science. Academic Press.350 pp.

Míchal I., a kol.1992: Obnova ekologické stability lesu. Academia 170 pp.

Briggs D., Courtney F., 1989: Agriculture and environment. Longman Sci Techn.435 pp

Newman E.I. 1993: Applied ecology. Blackwell Sci. 320 pp.

Duvigneaud P., 1988. Ekologická syntéza. Academia. 414 pp.

Pivnička K., 1980: Ekologie ryb. SPN 252 pp.

Pivnička K., 2002: Aplikovaná ekologie: Karolinum 185 pp.

Časopisy s aplikovaně ekologickou tématikou v systému JSTOR a SUWECO.cz

Requirements to the exam - Czech
Last update: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (12.02.2018)

Cvičení: Účast na cvičeních s možností vypracovat semestrální práci dle pokynů vyučujících jako náhrady za zameškané cvičení.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (22.04.2013)

Neslovitelné sladké vody, produkční možnosti, natalita, mortalita, výlov, bilance živin a energie. Ovlivnění výnosu ryb člověkem. Hospodaření na pstruhových vodách, rybnikářství,

Vliv človeka na vodní ekosystémy Výlov ryb ze světového oceánu

Zemedělská produkce, zpracování půdy, hnojení, produkce pastvin, orné půdy, bilance živin a energie, Produkce potravin ve světe Zemědělství, hydrologie, vliv zemědělství na přírodní ekosystémy.

Produkce dřeva, lesní hospodářství, stabilita lesních ekosystému. Výchovné zásahy, obnovné seče. Produkční možnosti stanovište, vliv probírek na produkci. Vliv lesních porostů na bilanci vody v krajině.

Povinná nebo doporučená časová posloupnost s ostatními kursy

Přednáška předpokládá absolvování kurzu Úvod do ekologie, je povinnou součástí magisterského studia OŽP

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html