SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Ecotoxicology - MO550P113
Title in English: Ekotoxikologie
Czech title: Ekotoxikologie
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 5
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. et doc. RNDr. et RNDr. Jakub Hofman, Ph.D., Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (20.04.2010)
Po absolvování přednášky budou studenti schopni: 1. chápat koncepci ekotoxikologie, která vychází ze schématu:
stresory (tj. cizorodé chemické látky nebo fyzikální faktory) působí na organismy a vyvolávají v nich škodlivé efekty
(biologické systémy jsou chápány jako receptory působení stresu); 2. diskutovat a interpretovat obecné principy
ekotoxikologie; 3. popsat a vysvětlit efekty na organismech žijících v přirozeném prostředí, v ekosystémech (od bakterií,
přes rostliny a bezobratlé po obratlovce, včetně člověka); 4. rozumět účinkům stresorů na různých úrovních od
biochemické až po ekosystémovou; 5. chápat specifika ekotoxikologie v jednotlivých složkách životního prostředí (voda,
půda) včetně vlivů tohoto prostředí na pozorované vztahy; 6. využívat metodické postupy v ekotoxikologii
(ekotoxikologické biotesty) pro předpovědi toxických účinků látek, navrhovat jejich sady dle konkrétní situace a hodnotit
získané výsledky; 7. komentovat ekotoxikologii jednotlivých skupin kontaminantů; 8. zdůvodnit aplikace a využití
poznatků ekotoxikologie v praxi
Literature - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (20.04.2010)
Doporučená literatura
Calow, P. Handbook of Ecotoxicology Vol. I and II. London, U.K. : Blackwell Scientific publications, 1993.

Hoffman, D.J. - Rattner, B.A. Handbook of Ecotoxicology. Boca Raton, FL, USA : CRC Press, 2003.

Hill, I.R. et al. Freshwater field tests for hazard assessment of chemicals. CRC Press, 1994m Boca Raton, Florida.

Fundamentals of ecotoxicology. Edited by Michael C. Newman - Michael A. Unger. 2nd ed. Boca Raton, Fla. : Lewis Publishers, 2003. 458 p. ISBN 1-56670-598-3.

Ecotoxicology :a comprehensive treatment. Edited by Michael C. Newman - William H. Clements. Boca Raton, Fla. : CRC Press, 2008. 852 s. ISBN 9780849333576.

Fundamentals of aquatic toxicology :effects, environmental fate, and risk assessment. Edited by Gary M. Rand. 2nd ed. London : Taylor & Francis, 1995. ISBN 1-56032-091-5.

Soil ecotoxicology. Edited by Joseph Tarradellas - Gabriel Bitton - Dominique Rossel. Boca Raton : Lewis Publishers, 1996. 386 s. ISBN 1-56670-134-1.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (20.01.2012)

Zkouška z předmětu je písemná, test formou volných otázek s volnými odpověďmi, případně s výběrem možností.

Hodnotí se správnost, úplnost a logika odpovědí. V testu jsou obsaženy otázky z výukových materiálů - prezentací.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (20.04.2010)

1 - historie a postavení ekotoxikologie; ekotoxikologie jako věda o působení stresorů na ekosystémy a jejich živé složky; vědomostní předpoklady ekotoxikologa; ekotoxikologie vs. toxikologie humánní a veterinární, ekotoxikologie a ekologie; pojmy a principy toxikologie a ekologie; vztahy a propojení ekotoxikologie s dalšími biologickými vědami a vědami o životním prostředí; ekotoxikologie retrospektivní a prospektivní; členění ekosystémů a studium ekotoxikologie (akvatická a terestrická ekotoxikologie); terminologie ekologie a environmentální toxikologie.

2 - chemické látky v ekosystémech parametry chemických látek významných pro ekotoxikologii (obecné a specifické parametry - rozdělovací koeficienty, sorpční konstanty, lipofilita); základní osud chemických látek v prostředí - transport, distribuce, transformace; biokoncentrace a biodostupnost - specifika akvatického a terestrického ekosystému; biotické transformace - biodegradace, metabolismus toxických látek.

3 - základní ekotoxikologie přírodních organismů koncept expozice-dávka-odpověď, toxokinetika a toxodynamika; akutní vs. chronická toxicita; genotoxicita vs. karcinogenita; biomarkery; hierarchie biologických systémů - specifika a efekty (chemických) stresorů na různých úrovních:

4 - efekty na různých úrovních živého organismu subbuněčné a buněčné úrovně - biochemické a molekulární mechanismy toxicity, mutagenita, genotoxicita; orgánové efekty (u vyšších auto- i heterotrofních organismů) - poškození metabolismu, neurotoxicita, endokrinní a reprodukční toxicita, imunotoxicita a další poškození zdraví; organismální efekty (u vyšších auto- i heterotrofních organismů) - poškození zdraví, růstu a vývoje, letální efekty, karcinogeneze, teratogenita;

5 - efekty u různých typů živých organismů ekotoxikologie producentů - sinice, řasy a vyšší rostliny ekotoxikologie konzumentů - bezobratlí, obratlovci, člověk jako součást ekosystémů ekotoxikologie destruentů - bakterie, houby

6 - (chemický) stres na úrovni společenstev a ekosystémů společenstva - změny druhového složení, indexy biodiverzity vlastnosti, stavba, funkce ekosystémů, prostorové a časové členění a změny ekosystémů, vazby mezi složkami ekosystémů, úrovně trofie; působení chemického stresu na ekosystémové úrovni - odpověď a zotavení; akvatické a terestrické prostředí, ukázky případových studií, indikátory zdraví ekosystému; saprobita vs. toxicita;

7 - experimenty v ekotoxikologii laboratorní testování vs. přírodní studie in situ a biomonitoring; design a uspořádání experimentů různé složitosti; standardizovatelnost, opakovatelnost, ekologická interpretace výsledků; biologické faktory ovlivňující toxicitu (výživa, pohlaví, věk, roční a životní cykly)

8 - metody studia ekotoxikologie (I) - laboratorní biotesty hierarchie a baterie podle trofických úrovní; sledování efektů a jejich parametrizace, odvození a interpretace hodnot ECx, LCx, LO(A)EL, NO(A)EL metody studia efektů pro akvatické a terestrické organismy - zástupci a příklady; vícedruhové testování - laboratorní mikrokosmy; mikrobiální ekotoxikologie

9 - metody studia ekotoxikologie (II) - ekologické studie metody studia ekotoxikologie in situ - typy a výběr organismů a expozice (kontrolovaná vs. přírodní), negativní-pozaďové kontrolní hodnoty; mikro a mezokosmy. biomonitoring - přírodní sledování, základní koncepty hodnocení biotické integrity, charakteristiky a parametrizace složení společenstev; problematika a specifika biomarkerů a bioindikátorů

10 - hlavní třídy toxických látek v životního prostředí čisté látky vs. směsi; průmyslové a komunální odpady, látky záměrně vnášené do ekosystémů; stručné charakteristiky hlavních skupin - vstupy do prostředí, osud a toxické efekty: anorganické látky (kovy, plyny, anorganické nutrienty- fosfor, dusík); organické polutanty (organické plyny, rozpouštědla, pesticidy, produkty a meziprodukty průmyslových činností a produkty spalování).

11 - aplikace ekotoxikologie principy a význam modelování vztahů mezi strukturou a biologickou aktivitou (QSAR) matematické modely pro osud a transport látek v prostředí a potravních řetězcích hodnocení rizik - základní koncept a realizační schema, nebezpečnost vs. riziko, analýza osudu, analýza efektů, přístupy k syntéze - posouzení rizika; humánní vs. ekologická rizika národní a mezinárodní standardy pro ekotoxikologii, právní využití poznatků ekotoxikologie, související praktické aspekty, normy; hygienické hodnocení kvality prostředí - odvození a problematika bezpečných limitů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html