SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Environmental effects of technologies (LCA) - MO550P101
Title in English: Vliv technologií na ŽP - využití LCA
Czech title: Vliv technologií na ŽP - využití LCA
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.03.2019)
Cílem předmětu je poskytnout posluchačům celostní pohled na interakce lidských aktivit a životního prostředí. Předmět
Environemtální dopady (Posuzování životního cyklu) se věnuje metodice hodnocení environmentálních dopadů celých
životních cyklů výrobků, produktů a služeb, metodice Life Cycle Assessment - LCA. Ukazuje se, že hodnotit přijatelnost
jednotlivých výrobků pouze na základě environmentálních dopadů jednoho jejich stádia, např. odstraňování odpadů nebo
energetické spotřeba, je nedostatečné a často zavádějící. V tomto předmětu budou posluchači seznámeni s podstatou
hlavních environmentálních kategorií dopadů: s globálním oteplováním a klimatickými změnami, úbytkem stratosférického
ozónu, vzniku fotooxidantů, acidifikací, eutrofizací, ekotoxicitou, toxicitou a persistentní toxicitou, vyčerpáváním
surovinových zdrojů, snižováním biodiverzity. Bude představena metoda vyjadřování příspěvků různých lidských aktivit k
zmíněným kategoriím environmentálních dopadů a bude ukázáno, jakým způsobem lze volit environmentálně přijatelnější
varianty, například tak zvaných ekologicky šetrných výrobků.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.03.2019)

Doporučená studijní literatura: 

Bauman, H., Tillman, A.M.: The Hitch Hiker´s Guide to LCA. Studentlitteratur, Lund, 2004. 
Brattebo, H., RoOine, K., Opoku, H., Ehrenfeld, J.R. (Editors): Introduction to Industrial Ecology ? Theory, Methods and 
Applications. NTNU, Trondheim, 2007. 
Kočí, V.: Posuzování životního cyklu. Ekomonitor, Chrudim 2009. 

Requirements to the exam - Czech
Last update: VKOCI/NATUR.CUNI.CZ (16.11.2011)

ústní zkouška

Syllabus - Czech Sign Language
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.03.2019)

Syllabus předmětu 

1 Posuzování environmentálních dopadů produktů. Historie ochrany životního prostředí. Strategie, koncepce a 
nástroje environmentálního managementu. Hodnocení dopadů emisí. Hodnocení dopadů produktů. 
2 LCT - Koncepce životního cyklu. Problém koncepčního přístupu k hodnocení environmentálních dopadů 
technologií a lidských činností. Strategie, koncepce a nástroje environmentálního managementu. Udržitelný rozvoj. 
Prevence znečištění. Koncept zelené chemie. Koncept čistší produkce. Koncept environmentálního managementu 
kvality. Koncept životního cyklu. Ecodesign. Průmyslová ekologie. Příklady negativních dopadů špatného nakládání s 
odpady na kvalitu životního prostředí. Etické a společenské aspekty ochrany ŽP. 
3 Kategorie dopadu. Typy kategorií dopadu. Globální kategorie dopadu. Regionální kategorie dopadu. Lokální 
dopady. Environmentální mechanismus. Dopadový řetězec. Indikátory kategorií dopadu. Midpointy a endpointy kategorií 
dopadu. Midpointová a endpointové kategorie dopadu. 
4 Kategorie dopadu globální oteplování a klimatické změny. Skleníkový jev. Skleníkové plyny. Vývoj klimatu. 
Faktory ovlivňující klima. Vztah globálního oteplování a klimatických změn. Midpointové a endpointové indikátory 
kategorií dopadu globální oteplování a klimatické změny. 
5 Úbytek surovin. Biotické a abiotické suroviny. Obnovitelné a neobnovitelné suroviny. Midpointové a 
endpointové indikátory kategorií dopadu úbytek surovin. 
6 Úbytek stratosférického ozónu. Midpointové a endpointové indikátory kategorie dopadu úbytek stratosférického 
ozónu. 
7 Využívání krajiny. Kategorie dopadu užívání krajiny a přeměna krajiny. Biodiverzita jako kategorie dopadu. 
Midpointové a endpointové indikátory kategorií dopadu souvisejících s využíváním krajiny. 
8 Humánní toxicita a ekotoxicita. Příčiny a faktory ovlivňující toxicitu a ekotoxicitu emitovaných látek. Kategorie 
dopadu lidské zdraví. Midpointové a endpointové indikátory kategorií dopadu toxicita, lidské zdraví a ekotoxicita. 
9 Acidifikace. Eutrofizace. Příčiny a faktory ovlivňující acidifikaci a eutrofizaci. Midpointové a endpointové 
indikátory kategorií dopadu acidifikace a eutrofizace. 
10 Vznik troposférického ozónu. Příčiny a faktory ovlivňující vznik troposférického ozónu. Látky podílející se na 
vzniku troposférického ozónu. Midpointové a endpointové indikátory kategorie dopadu. Kategorie dopadu ionizační 
záření, hluk a zápach. 
11 Ekovektor produktu. Hodnocení životního cyklu. Produktový systém. Fáze životního cyklu produktu. 
Standardizace LCA. Úvodní ukázka posouzení životního cyklu produktu. Fáze zpracování studií životního cyklu. 
12 Definice cílů a rozsahu studie LCA. Charakteristika fáze. Funkce systému. Funkční jednotka. Referenční tok. 
Hranice systému. Kritické přezkoumání. Zajištění kvality dat. Typ a formát výstupu studií LCA. 
13 Inventarizační analýza. Charakteristika fáze. Procesy. Materiálové a energetické toky. Vedlejší a elementární 
toky. Schéma produktového systému. Interní a externí alokace. Metody provádění alokace. Postupy jak se vyhnout 
alokaci. 
14 Hodnocení dopadů životního cyklu. Charakteristika fáze. Volba kategorií dopadu. Klasifikace. Charakterizace. 
Normalizace. Seskupování. Vážení 
15 Interpretace životního cyklu. Charakteristika fáze. Identifikace významných zjištění. Hodnocení. Formulace 
závěrů a doporučení. Hodnocení kvality dat. 
16 Prezentace PC programů a software databází. Ukázka modelování životních cyklů. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html