SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special seminar of the Institute for Environmental Studies IIa - MO550OS2A
Title: Odborný seminář IIa
Czech title: Odborný seminář IIa
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MO550S04
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Teacher(s): RNDr. Olga Vindušková, Ph.D.
Incompatibility : MO550S04
Annotation -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (24.10.2019)
The seminar has three main objectives: (i) regular meetings of students and staff, (ii) presentation of the results of Master's thesis, (iii) guest lectures and discussions.
The first objective allows for personal contact of members of our institute, consultation on current issues or announcing news.
The second goal is to prepare those students who are concerned in the current semester to defend their theses. Presentation of their results allow to improve the data processing or interpretation of resulst before the work is submitted. The valuable experice is also the performance in front of the audience, when pretendents will experience public articulation and the reactions to critical comments. The presentation of the diploma thesis at this seminar is therefore obligatory.
The third goal of the seminar is to introduce students to environmental protection in a broader context. Invited guests come from domestic and foreign institutions and are unique in each semester. Lectures can be delivered in Czech and English language An important part of each lecture is a discussion where students are expected to actively respond to presented themes. The minimum requirement for each student is one question per semester. We would like to remind you that there are no stupid questions and that the opportunity to talk to some of the speakers may not apear anymore.
The program of seminars for the current semester is published on the notice boards and on the Institute website.
Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. (31.01.2018)
  • povinná účast (max. 2 neomluvené absence za semestr)
  • zapojení do diskuse s přednášejícími (min. 1 dotaz za semestr)
Syllabus - Czech
Last update: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. (31.01.2018)

Seminář pro OŽP je v rámci studia tohoto oboru poněkud netypickým předmětem, který však svojí náplní odpovídá obdobným seminářům na jiných pracovištích. Má tři hlavní cíle: (i) pravidelné společné setkávání studentů a zaměstnanců, (ii) prezentování výsledků diplomových prací magisterských studentů, (iii) přednášky zvaných hostů a diskuse s nimi.
První cíl umožňuje osobní kontakt členů našeho ústavu, konzultaci aktuálních problémů nebo oznamování novinek. Přestože žijeme v dosti propojené době, je živé setkávání lidí čím dál vzácnější; i z tohoto důvodu je účast na semináři pro studenty povinná, pro zaměstnance a doktorandy pak velmi důrazně doporučená.
Druhý cíl má ty studenty, kterých se to v aktuálním semestru týká, připravit na obhajobu jejich diplomových prací. Díky předvedení svých výsledků kolegům se mohou objevit drobné nedostatky ve zpracování nebo interpretaci dat, které je možné ještě před odevzdáním práce odstranit. Neocenitelným přínosem je i samotné vystoupení před publikem, díky kterému si pretendenti vyzkouší veřejnou artikulaci svých tezí a reakce na kritické připomínky. V konečném důsledku se toto vše pozitivně promítne do kvality diplomové práce, takže se významně posílí šance na její úspěšnou obhajobu. Prezentace diplomové práce na tomto semináři je proto povinná a bez jejího absolvování nelze uzavřít studium a postoupit ke státnicím či obhajobě.
Třetím cílem semináře je představit studentům ochranu životního prostředí v širším kontextu. Přednášející se rekrutují z tuzemských i zahraničních pracovišť a mohou ukazovat jak výsledky svých vlastních výzkumů (ve většině případů), tak řešení aktuálních problémů z ochranářské praxe. Zvané přednášky jsou v každém semestru unikátní, takže kdo předmět absolvoval v jednom roce, nemusí mít strach, že se další rok bude nudit. Přednášky mohou být prosloveny v českém i anglickém jazyce dle volby každého hosta. Důležitou součastí každé přednášky je diskuse, kdy se očekává, že studenti budou na prezentované poznatky aktivně reagovat. Minimální povinností každého posluchače je jeden dotaz za semestr. Chceme připomenout, že hloupé otázky neexistují a že příležitost k rozhovoru s některými přednášejícími se již nemusí posluchačům nikdy více naskytnout.
Program seminářů na aktuální semestr je zveřejněn na nástěnkách a na webu ústavu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html