SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Mathematics III. - MG451P36
Title in English: Matematika III.
Czech title: Matematika III.
Guaranteed by: Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics (31-450)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2015
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
Teacher(s): Mgr. Martin Lanzendörfer, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (13.06.2019)
Pokračování kursu matematiky, navazuje na matematiku 2B nebo vyšší
kursy matematiky. Zaměřuje se na matematické základy modelování.
Určeno prostudenty všech oborů, kteří se zajímají o matematické
modelování a aplikovanou matematiku. Předmět je v seznamu doporučených
případně povinně volitelných předmětů pro aplikované geologických obory:
hydrogeologie, inženýrské geologie, užité geofyziky .
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (13.06.2019)

L. Bican, 1979, Lineární algebra, SNTL; Praha
J. Kurzweil, 1978, Obyčejné diferenciální rovnice, SNTL; Praha
A. Ralston, 1973, Základy numerické matematiky, Academia; Praha
K. Rektorys, 1974, Přehled užité matematiky, SNTL; Praha
K. Rektorys, 1999, Variační metody v inženýrských problémech
   a v problémech matematické fyziky, Academia; Praha
E. Vitásek, 1994, Základy teorie numerických metod pro řešení
   diferenciálních rovnic, Academia; Praha

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (13.06.2019)

Zkouška je ústní a má písemnou část. Vyžadována je znalost odpřednášené
látky. Předpokladem je získání zápočtu. S požadavky na zápočet jsou
studenti seznámeni v úvodním cvičení.

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (13.06.2019)

Eukleidovský prostor pythagorovská metrika, konvergence, množiny
a množinové operace.

Aritmetický lineární prostor, sčítání a násobení, lineární závislost,
base, dimense, matice, maticový součin, věta o existenci polární base,
kartézské tensory, věta o transformaci symetrického tensoru druhého řádu.

Vnější a vnitřní míra, Lebesgueova míra, sigma-aditivní množinová funkce,
prostor s mírou.

Měřitelná funkce, jednoduchá funkce, Lebesgueův integrál.

Oblast s lipschitzovskou hranicí, vnější normála, plošný integrál,
Gaussova věta.

Křivka v R^N, délka křivky, křivkový integrál prvního a druhého druhu.

Obyčejné diferenciální rovnice, klasifikace, existenční věty,
maximální řešení.

Numerická řešení obyčejných diferenciálních rovnic včetně sousav a úloh
s rovnicemi vyšších řádů.

Fourierovy řady, Fourierův integrál, Fourierova transformace, diskrétní
Fourierova transformace.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html