SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Groudwater hydraulics I. - MG451P05
Title: Hydraulika podzemní vody I
Czech title: Hydraulika podzemní vody I
Guaranteed by: Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics (31-450)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: https://classroom.google.com/c/NjI2MTk3MzQyOTc5?cjc=rcq5v5v
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
Teacher(s): Mgr. Martin Lanzendörfer, Ph.D.
Soheil Safari Anarkouli, M.Sc.
Is co-requisite for: MG451C35
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (11.11.2011)
Introduction to hydromechanics, Lagrangian and Eulerian approach, continuity equation, streamline, pathline, material derivative, d'Alembert principle, Euler equations, Bernoulli equation, dynamic and kinematic viscosity, energy dissipation, Navier-Stokes equations, Poiseuille formula, porous medium, concept of continuum, REV, porosity, moisture content, moisture retention curve, bubbling pressure, hydraulic head, Darcy law, resistance force, hydraulic approach, Girinski potential, 2D.H.S concept, boundary conditions, 2D.V.S concept, free boundary, problem formulation, wells, Darcy-Buckingham law, Richards equation.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Martin Lanzendörfer, Ph.D. (29.09.2021)

Neexistuje učebnice, která by přímo odpovídala přednášce, poznámky z ní jsou tak nejdůležitějším zdrojem k přípravě na zkoušku.

Z české literatury je přednášce nejbližší:
  Mls, J., 1988 nebo 1984, Hydraulika podzemní vody, ČVUT, Praha,
  Mls, J., 1991, Hydraulika podzemní vody - cvičení, ČVUT, Praha.

Z anglické literatury lze doporučit zejména kteroukoliv z:

  Bear, J., 1972, Dynamics of Fluid in Porous Media, Elsevier, New York,
  Bear, J., 1979, Hydraulics of Groundwater, McGraw-Hill Inc., New York,
  Bear, J. and Cheng, A. H-D., 2010, Modeling Groundwater Flow and Contaminant Transport, Springer; Dordrecht, Heidelberg, London, New York,
je však potřeba předem vědět, co hledáte. Většina anglické literatury značně překračuje rozsah přednášky, případně je zaměřena trochu jiným směrem. 

Z různých důvodů se v české i anglické literatuře objevuje velká různorodost v názvosloví a někdy i v zavedení základních pojmů. Proto silně nedoporučuji spolehnout se na jednu vybranou knihu a nekonzultovat přitom obsah přednášky. Další literaturu proto používejte s přiměřenou opatrností. 

Šráček O., Datel J., Mls J., 2002, Kontaminační hydrogeologie, Karolinum, Praha.
Hálek, V. and Švec, J., 1973, Hydraulika podzemní vody, Academia, Praha,
Kolář, V., Patočka, C., Bém, J., 1983, Hydraulika, SNTL, Praha,
Kutílek, M., 1984, Vlhkost pórovitých materiálů, SNTL, Praha,
Mucha, I., Šestakov, V. M., 1987, Hydraulika podzemných vôd, Alfa a SNTL, Bratislava,
Valentová, J., 1994, Hydraulika podzemní vody, ČVUT, Praha,
Bear, J. and Verruijt, A., 1987, Modeling Groundwater Flow and Pollution, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Boston- Lancaster-Tokyo,
Krešić, N., 2007, Hydrogeology and groundwater modeling, CRC Press,
Verruijt, A., 1982, Theory of Groundwater Flow, The Macmillan Press, London and Basingstoke.

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (29.10.2019)

Tekutina, kapalina, plyn, kohesní síla, povrchové napětí, síly objemové a plošné, vnitřní tření, dokonalá tekutina, tensor napětí.

Pascalův zákon, rovnice rovnováhy tekutiny v klidu, rovnice pro hydrostatický tlak, Archimedův zákon.

Popis pohybu hmotných bodů tekutiny, Lagrangeův a Eulerův popis proudového pole, zrychlení hmotného bodu, materiálová derivace, trajektorie, proudnice, potenciál proudového pole, rovnice kontinuity pro obecnou a pro nestlačitelnou tekutinu.

Hmotný bod s materiálovou derivací rychlosti, d'Alembertův princip,obecné pohybové rovnice, význam rovnice kontinuity, Eulerovy rovnice, Bernoulliova rovnice, výtok z nádoby malým otvorem, Pittotova, Prandtlova a Venturiova trubice, Mariottova láhev.

Dynamická viskosita, výklad viskosity v plynech a kapalinách a opačná závislost na teplotě, nejobecnější forma lineárního zákona,vyjádření napětí v tekutinách, newtonská tekutina, vazkost a druhá vazkost, Navierovy-Stokesovy rovnice, Poiseuilleův vzorec pro trubici a pro štěrbinu, výtok velkým otvorem ve stěně, přepady a přelivy a jejich řešení.

Formy výskytu podzemní vody v zonách a ve vazbě na pevnou fázi,kapilární voda, vzorec pro výšku kapiláního vzlínání v trubici.

Kontinuální koncept, REV, definice pórovitosti, vlhkosti a hustoty toku, efektivní pórovitost, retenční křivka, vstupní hodnota vzduchu, hysterese, piezometr, tensometr, hydraulická výška.

Darcyův pokus a Darcyův zákon, homogenita a isotropie porésního prostředí, obecná forma Darcyova zákona, hydraulická vodivost, meze platnosti Darcyova zákona, prelineární a postlineární proudění,Reynoldsovo číslo, sdružená metoda, rovnice kontinuity pro nenasycené porésní prostředí.

Řídící rovnice nasyceného proudění nestlačitelné tekutiny, počáteční podmínky, okrajové podmínky a jejich hydraulický význam, koncepce 2D-V-S, problemtika volné hladiny a neomezené oblasti.

Hydraulická metoda (Dupuit, Forchheimer), koncepce 2D-H-S a příklady koncepce 1D-H-S, svislicový průtok, potenciál svislicového průtoku.

Studny a jejich klasifikace, řešení úplné studny v konceptu 2D-H-S,soustava studní a její řešení pomocí principu superposice, studna v dosahu lineárního zdroje a nepropustné hranice.

Darcyův-Buckinghamův zákon - pokus a formulace, derivace retenční křivky ve tvarech h(q), q < qs a q(h), difusivita, kapacitní funkce,Richardsova rovnice v difusním a kapacitním tvaru.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html