SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Mineralogical excursion - MG431T54
Title: Exkurze z mineralogie
Czech title: Exkurze z mineralogie
Guaranteed by: Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources (31-430)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [DS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Marek Tuhý, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
RNDr. Marek Tuhý, Ph.D.
Annotation -
Last update: ZACHAR (02.05.2002)
This field course is aimed at to show some of minerals known from lectures and exercises in their natural ocurrences and to present the mineral parageneses.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (29.10.2019)

Požadavky k zápočtu: Účast, poznámky z jednotlivých lokalit v předepsaném rozsahu, podle možností odebrané vzorky.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (28.02.2022)

Mineralogická exkurze ukazuje minerály známé z přednášek a cvičení v jejich přírodních výskytech a demonstruje minerální parageneze. Navazuje na předměty Mineralogie (MG431P52), Základy mineralogie (MG431P47), resp. Minerály a horniny I (MG431P47).

Exkurze v zákldní variantě v trvání 2 dnů je vedena přednostně do činných lomů, kde se zpravidla vyskytuje širší spektrum minerálů a je možno demonstrovat minerální parageneze. Úvodní informace o příslušné lokalitě jsou studentům poskytnuty formou výkladu. Studenti vyhledávají minerály, odebírají vzorky a provádějí identifikaci minerálů s využitím jednoduchých pomůcek. Všímají si minerálních asociací a jejich geologického kontextu, pozorují přeměny způsobené alteračními procesy aj., svá pozorování zaznamenávají.

Požadavky k zápočtu: Účast, poznámky z jednotlivých lokalit v předepsaném rozsahu, podle možností odebrané vzorky.

V současnosti je exkurze realizována společně s Terénním cvičením z petrologie (MG440T04G, MG440T04U) v celkovém rozsahu 4-5 dnů, proto je třeba sledovat také informace zveřejňované Ústavem petrologie a strukturní geologie. Požadavky k zápočtu mohou být pozměněny tak, aby pokrývaly výstupy pro oba předměty.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html