Theory of the teaching of geology - MG431P87U
Title: Teorie výuky geologie
Czech title: Teorie výuky geologie
Guaranteed by: Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources (31-430)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Teacher(s): RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Incompatibility : MG431P87
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule    E-learning course
Annotation -
An overview of technology of education in geology based on general principles of education as well as curricula and textbooks used actually in secondary schools in the Czech Republik. During the labs, basic skills are trained as to construct work sheets, to put tasks and problems etc.
Last update: Zachariáš Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (22.01.2019)
Literature - Czech

Základní:

Turanová L.: Didaktika geológie 1. Všeobecná didaktika geológie. Univerzita Komenského Bratislava, Bratislava, 2000. 74 s.

Pauk F. a kol.: Didaktika geologických věd. SPN, Praha, 1981. 253 s.

Kočárek E.: Základy didaktiky geologie. 1. část. Univerzita Karlova v Praze - SPN, 1978. 92 s.

Doporučené:

Kalhous Z., Obst O.: Školní didaktika. Portál, Praha, 2002. 448s.

Vališová A., Kasíková H. aj.: Pedagogika pro učitele. Grada, Praha, 2007. 404 s.

Last update: Zachariáš Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (22.01.2019)
Requirements to the exam - Czech

Písemně (výběr z možností):

esej zaměřená na některý z aspektů výuky nebo pouplarizace geologických oborů;

popularizační článek na téma související s geologií;

podrobná příprava na vyučovací hodinu s geologickým tématem pro ZŠ nebo SŠ.

Ústně:

znalosti v rozsahu látky přednášek a cvičení a výběru ze studijní literatury.

Last update: Zachariáš Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (22.01.2019)
Syllabus - Czech

Teorie výuky geologie je základním kursem z oblasti didaktiky geologie pro studenty učitelství geologie. Představuje příslušné kurikulární dokumenty a učebnice a podrobněji se věnuje pedagogickému procesu aplikovanému na výuku geologie. Ve cvičeních si studenti procvičují základní pedagogické dovednosti.

Didaktika geologie a předmět jejího působení.

Historie výuky geologie v českých zemích.

Geologie jako učební předmět. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání, školní vzdělávací programy, další kurikulární dokumenty.

Vyučovací proces. Pedagogické zásady. Výukové metody. Organizační formy výuky.

Učivo a jeho výběr, didaktická transformace.

Učební pomůcky a jejich dostupnost, učebnice, didaktická technika. Školní sbírky.

Využití multimédií ve výuce geologie.

Zájmová činnost žáků a studentů v oblasti geologie.

Výuka geologie v univerzitě třetího věku.

Příprava učitele a lektora.

Popularizace geologických poznatků.

Last update: Zachariáš Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (22.01.2019)