SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Technology of geological education I - MG431P82A
Title: Didaktika geologie I
Czech title: Didaktika geologie I
Guaranteed by: Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources (31-430)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.
RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Teacher(s): RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Incompatibility : MG431P82U
Is incompatible with: MG431P82U
Annotation -
The course is focused to specific problems of geological education. Fields of mineralogy, petrology and basic geology are preferred in this course and the labs are used to training of practical exercises following the textbooks for secondary schools.
Last update: ZACHAR (02.05.2002)
Literature - Czech

Základní:

Turanová L.: Didaktika geológie 2. Špeciálna didaktika geológie. Univerzita Komenského Bratislava, Bratislava, 2004. 117 s.

Turanová L.: Didaktika geológie 3. Didaktika praktických cvičení z geológie. Univerzita Komenského Bratislava, Bratislava, 2002. 90 s.

Švecová M., Matějka D.: Přírodopis 9, pro základní školy a víceletá gymnázia. Příručka učitele. Fraus, Plzeň, 2007. 116 s.

Doporučená:

Kalhous Z., Obst O.: Školní didaktika. Portál, Praha, 2002. 448s.

Ďurica D., Holý M., Suk M.: Člověk jako geologický činitel. Moravské zemské muzeum, Brno, 2008. 180 s.

Moldan B.: Podmaněná planeta. Karolinum, Praha, 2010. 420 s.

Last update: Matějka Dobroslav, RNDr., CSc. (31.05.2012)
Requirements to the exam - Czech

Podrobná příprava na vyučovací hodinu pro ZŠ nebo SŠ a její prezentace.

Znalosti v rozsahu látky přednášek a cvičení a výběru ze studijní literatury.

Last update: Matějka Dobroslav, RNDr., CSc. (31.05.2012)
Syllabus - Czech

1. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, oblast Člověk a příroda, předmět Geologie. Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání, oblast Člověk a příroda. Možnosti začlenění geologického učiva do školních vzdělávacích programů (minerály, horniny, základní a regionální geologie, aplikovaná geologie, geologické aspekty životního prostředí).

2. Specifika výuky mineralogie a geologických oborů vůbec na gymnáziu a na základní škole. Učivo základní a rozvíjející. Morfologie minerálů a její úskalí. Fyzikální vlastnosti minerálů jako klíč k jejich identifikaci. Jednoduché pomůcky pro zjišťování fyzikálních vlastností minerálů a jejich dostupnost. Zásady práce v laboratoři, vedení laboratorních cvičení na téma identifikace a využití minerálů. Školní sbírka minerálů. Minerály v běžném životě.

3. Horniny a specifika jejich výuky. Učivo základní a rozvíjející. Pozorování hornin v učebně a v terénu, popis, identifikace. Využití polarizační mikroskopie ve školní praxi. Školní sbírka hornin. Horniny v geologické mapě. Horniny kolem nás.

4. Učivo základní a regionální geologie, průsečíky s předmětem Zeměpis, možnosti integrace. Aplikovaná geologie v sekundárním vzdělávání. Pomůcky pro výuku geologie. Geologické mapy a jejich využití ve škole. Význam geologických poznatků pro člověka.

5. Modely vyučovacích hodin - hodina základního typu, zkoušení a hodnocení, laboratorní práce, výuka v terénu. Školní projekty zaměřené na minerály, horniny a geologické procesy. Využití multimédií.

6. Geologické školní pokusy (krystalizace, simulace geologických procesů aj.). Sběr přírodnin a jejich úprava pro využití ve výuce. Zřizování školních sbírek. Tvorba pracovních listů a dalších učebních materiálů a pomůcek.

Last update: Matějka Dobroslav, RNDr., CSc. (31.05.2012)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html