Pedagogy of free-time activities and adults education - MG431P54
Title: Pedagogika volného času a vzdělávání dospělých
Czech title: Pedagogika volného času a vzdělávání dospělých
Guaranteed by: Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources (31-430)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: POVINNÝ PŘEDMĚT, NASTAVENO JAKO VYUČOVANÝ 9.7.2007
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Teacher(s): Mgr. Ilona Horychová
RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   
Annotation - Czech
Předmět seznamuje se základními pojmy, historií, teorií a praxí vzdělávání dospělých. Současně poskytuje informace o možnostech využití volnočasových aktivit ve vzdělávání dospělých s důrazem na budování zdravého životního stylu.
Cílem je pochopení aktuálních jevů a procesů týkajících se vzdělávání dospělých a získání přehledu o základních pojmech a možnostech volnočasových aktivit.
Last update: Horychová Ilona, Mgr. (05.03.2013)
Literature - Czech

PALÁN, Zdeněk. Lidské zdroje. Výkladový slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 2002. 281 s. ISBN 80-200-0950-7

Strategie celoživotního učení. 1. vyd. Praha: MŠMT, 2007. 90 s. ISBN 978-80-254-2218-2

BENEŠ, Milan. Andragogika. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 135 s. ISBN 978-80-247-2580-2

MUŽÍK, J. Didaktika profesního vzdělávání dospělých. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2005. 202 s. ISBN80-7238-220-9

ZLÁMALOVÁ, Helena. Distanční vzdělávání a eLearning. 1. vyd. Praha: UJAK Praha, 2008. 144 s.ISBN 978-80-86723-56-3

PÁVKOVÁ, Jiřina a kol. Pedagogika volného času. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 229 s.ISBN 80-7178-295-5

Last update: Horychová Ilona, Mgr. (05.03.2013)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet:

Účast, projekt vzdělávací akce.

Zkouška:

Znalosti v rozsahu látky přednášek a cvičení a výběru ze studijní literatury.

Last update: Horychová Ilona, Mgr. (05.03.2013)
Syllabus - Czech

• Základní andragogické pojmy, historie a současnost vzdělávání dospělých.

• Vzdělávací politika ČR, legislativa, aktuální dokumenty, role státu. Financování vzdělávání dospělých, trh práce v ČR.

• Současná situace dalšího vzdělávání v ČR, systém dalšího vzdělávání, akreditace vzdělávacích programů.

• Cílové skupiny ve vzdělávání dospělých, účast dospělé populace na dalším vzdělávání, motivace. Nerovnost přístupu ke vzdělávání dospělých, příčiny nerovnosti. Vzdělávání zvláštních sociálních

skupin: minority, sociálně znevýhodněné skupiny, skupiny ohrožené sociální exkluzí.

• Celoživotní učení, učící se společnost. Formální, neformální a informální vzdělávání (Zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

• Kvalifikační vzdělávání, rekvalifikační vzdělávání, firemní vzdělávání, další vzdělávání pedagogických pracovníků, zájmové a občanské vzdělávání dospělých.

• Vzdělávání seniorů.

• Role vzdělavatele ve VD: učitel, lektor, tutor, kompetence lektora.

• Dospělý ve vzdělávacím procesu, specifika vzdělávání, problematika vzdělávání dospělých, pedagogicko-psychologické aspekty VD. Formy a metody vzdělávání

• (brainstorming, braintwriting, workshop, koučing), distanční vzdělávání, blended learning.

• Příprava a realizace vzdělávací akce.

• Poradenství ve vzdělávání dospělých.

• Volnočasové aktivity v historii a současnosti, volný čas a životní styl, pedagogické přístupy k volnému času.

Last update: Horychová Ilona, Mgr. (05.03.2013)