SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Teaching practice in non-formal education in geosciences I. - MG431P51
Title: Pedagogická praxe v oblasti neformálního vzdělávání v geovědách I.
Czech title: Pedagogická praxe v oblasti neformálního vzdělávání v geovědách I.
Guaranteed by: Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources (31-430)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [TS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (13.02.2019)
Pedagogická praxe v oblasti neformálního vzdělávání v geologii a přírodních vědách je určena zejména studentům jednooborového učitelského studia a má přispět k rozšíření možností uplatnění absolventů. V rámci praxe I absolvuje posluchač 5 náslechových (ukázkových) hodin a prakticky odučí 10 hodin ve školních či jiných zařízeních a institucích, které se zabývají mimoškolní prací s dětmi a mládeží cca do 19 let. Součástí praxe je úvodní seminář, který posluchače seznamuje s problematikou neformálního vzdělávání v geovědách a dalších přírodovědných oborech. Pozornost je mimo jiné věnována pedagogice a pedagogickému ovlivňování volného času, organizaci volnočasových aktivit, vhodným metodám a organizačním formám výuky i základní legislativě upravující práci s mládeží. Praxe je zakončena reflexní schůzkou s garantem předmětu a lektory sledovaných aktivit.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (13.02.2019)

Hofbauer, B. (2005): Děti, mládež, volný čas. Portál, Praha.

Kaplánek, M. (2017): Volný čas a jeho význam ve výchově. Portál, Praha.

Švecová M., Matějka D. (2017) Přírodní a kulturní dědictví Ústeckého kraje. Náměty pro badatelskou činnost žáků základních a středních škol. Nakl. Dr. Ženka, Praha.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (13.02.2019)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU

- účast na úvodním semináři (před praxí) a reflexní schůzce (po praxi)

- včasné odevzdání rozvrhu (mailem garantovi předmětu) 

- odevzdání protokolů a DPP pedagogů (není-li stanoveno jinak)

- hospitace 5 ukázkových hodin (akcí) a odevzdání záznamů (poznámek) k tomu pořízených

- odučení předepsaného počtu 10 hodin (akcí)

- odevzdání kompletních příprav pro 3 vyučovací hodiny včetně pracovních listů, testů, her, prezentací (v elektronické podobě), poznámek aj.

- písemné zpracování reflexe

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html