SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Field course in Physical Geology - MG421T02U
Title in English: Terénní exkurze ze všeobecné geologie
Czech title: Terénní exkurze ze všeobecné geologie
Guaranteed by: Institute of Geology and Paleontology (31-420)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0 C [weeks/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MG421T02G
Additional information: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2323
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Incompatibility : MG421T02G
Is incompatible with: MG421T04E, MG421T02G, MG421T04
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (03.01.2012)
Terénní cvičení z geologie zahrnují celkem pět různých exkurzí, jejichž hlavním cílem je seznámit studenty s terénními příklady geologických struktur a geologických procesů probíraných v rámci přednášky a praktika ze všeobecné geologie, získat základní přehled o stavbě a geologickém vývoji Českého masívu a osvojit si práci s geologickými mapami a geologickým kompasem. Během terénních cvičení studenti samostatně dokumentují jednotlivé výchozy, konstruují jednoduché geologické mapy a řezy a vynáší strukturní měření do stereogramů.
Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (03.05.2018)

Cháb J, Stráník Z, Eliáš M (2007) Geologická mapa České republiky 1:500,000. Česká geologická služba, Praha  

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (03.01.2012)

Zápočet je za účast na exkurzích, splnění samostatných úkolů a odevzdání správně vypracovaných protokolů z každé exkurze.

Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (08.05.2018)

[1] EXKURZE 1

Údolí Berounky z Roztok u Křivoklátu do Skryjí: barrandienské svrchní proterozoikum, střední kambrium skryjsko-týřovické pánve, svrchnokambrické vulkanity křivoklátsko-rokycanského pásma.

[2] EXKURZE 2

Praha Malá Chuchle a Hlubočepy: bazický vulkanimus a karbonátové sedimentární sekvence siluru a spodního devonu barrandienu, flyšové sedimenty srbského souvrství.

[3] EXKURZE 3

Údolí Sázavy ze Žampachu do Pikovic: intruzivního kontakt středočeského plutonického komplexu, jílovské pásmo (proterozoický ostrovní oblouk), nadložní flyšových sedimentů štěchovické skupiny.

[4] EXKURZE 4
Kralupy nad Vltavou: kontinentální klastické sedimenty svrchního karbonu, mořské sedimenty české křídové pánve.

[5] EXKURZE 5
České středohoří: vulkanické procesy, teplický ryolit (ignimbrity), terciérní vnitrodeskový vulkanismus. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html