Field course in Physical Geology - MG421T02G
Title: Terénní exkurze ze všeobecné geologie
Czech title: Terénní exkurze ze všeobecné geologie
Guaranteed by: Institute of Geology and Paleontology (31-420)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0, C [TS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2323
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Filip Tomek, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.
Mgr. Jan Šulc
Mgr. Filip Tomek, Ph.D.
Mgr. Petr Vitouš
prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Incompatibility : MG421T02U
Is incompatible with: MG421T04E, MG421T04, MG421T02U
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   
Annotation - Czech
Terénní cvičení z geologie zahrnují celkem pět různých exkurzí, jejichž hlavním cílem je seznámit studenty s terénními příklady geologických struktur a geologických procesů probíraných v rámci přednášky a praktika ze všeobecné geologie, získat základní přehled o stavbě a geologickém vývoji Českého masívu a osvojit si práci s geologickými mapami a geologickým kompasem. Během terénních cvičení studenti samostatně dokumentují jednotlivé výchozy, konstruují jednoduché geologické mapy a řezy a vynáší strukturní měření do stereogramů. Každá exkurze představuje jeden výjezd z Prahy s návratem ve stejný den v odpoledních až večerních hodinách. Náklady na MHD a/nebo cestu vlakem či busem si každý student hradí sám. Předpokládané náklady jsou 300-500 Kč na celý týden exkurzí.
Last update: Tomek Filip, Mgr., Ph.D. (26.06.2024)
Literature - Czech

Cháb J, Stráník Z, Eliáš M (2007) Geologická mapa České republiky 1:500000. Česká geologická služba, Praha

Last update: Tomek Filip, Mgr., Ph.D. (26.06.2024)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet je za účast na exkurzích, splnění samostatných úkolů a odevzdání správně vypracovaných protokolů z každé exkurze.

Last update: Tomek Filip, Mgr., Ph.D. (26.06.2024)
Syllabus - Czech

Túra 1: Geologický profil údolím Berounky

(a) úvod do geologického vývoje Českého masívu, (b) nejstarší geologické procesy v Českém masívu a kadomská orogeneze a procesy na aktivním okraji superkontinentu Gondwana, (c) přechod z aktivního do pasivního kontinentálního okraje, (d) svrchnokambrické sedimentární pánve a vulkanické procesy

 

Túra 2: Geologický profil z Malé Chuchle do Hlubočep

(a) procesy a vývoj pasivního okraje Gondwany od ordoviku do devonu a vznik pražské pánve, (b) podmořský vulkanismus v siluru, (c) devonská karbonátová sedimentace v subtropickém moři, (d) variský flyš, (e) variská deformace pražské pánve

 

Túra 3: Geologický profil údolím Vltavy

(a) kadomský vulkanický ostrovní oblouk a jeho zánik, (b) deformace kadomského podkladu během variské orogeneze, (c) variský orogenní magmatismus, (d) kolaps variského orogénu

 

Túra 4: Hloubětín, Prosecké skály

(a) úvod do geologie platformního pokryvu Českého masívu, (b) vznik a vývoj kontinentálních pánví na konci karbonu a v permu, (c) přehled geologického vývoje české křídové pánve, (d) sedimentární procesy a sedimentační prostředí v karbonu a v křídovém moři

 

Túra 5: Vinařická hora u Kladna

(a) efuzívní a explozívní vulkanické procesy, kaldery, ignimbrity, (b) úvod do geologického vývoje Českého masívu během kenozoika, (c) evropský riftový systém, sedimentární pánve a vulkanické provincie, (d) vznik oháreckého riftu a vulkanických komplexů

Last update: Tomek Filip, Mgr., Ph.D. (26.06.2024)