Geology of Quarternary - MG421P18U
Title: Geologie kvartéru
Guaranteed by: Institute of Geology and Paleontology (31-420)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Dr. Jaroslav Kadlec
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (13.04.2006)
Přednáška poskytuje úvodní informace o nejmladším geologickém vývoji v ČR, ale i o globálních souvislostech a paleogeografických a paleoklimatologických změnách Země. Posluchači jsou seznámeni se zákonitostmi a charakteristikami nejmladší kontinentální sedimentace a s odrazem geologických procesů v reliéfu. Základní informace o proxydatech, indikujících proměny přírodního prostředí v nejmladším úseku geohistorie jsou spolu s použitelnými metodikami výzkumu vztaženy ke stratigrafickému schematu čtvrtohor Evropy. Jako dílčí disciplíny komplexního výzkumu jsou představeny: paleopedologie, sedimentologie, malakozoologie, palynologie, magnetostratigrafie, metody datování, archeologie aj.
Literature - Czech
Last update: KADLEC7 (11.01.2012)

Základní studijní literatura a studijní pomůcky

Růžičková E., Růžička M., Zeman A., Kadlec J. (2001): Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Struktury a textury hlavních genetických typů.- Čes. geol. Služba., 92 s.

Ložek V. (1973): Příroda ve čtvrtohorách.- Academia, 372 s.

Ložek V. (2007): Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru.- Dokořán, 198 s.

Czudek T. (2005): Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru.- Mor. Zem. Muzeum, 238 s.

Lowe J.J., Walker M.J.C. (1997): Reconstructing Quaternary environments.- 2nd edition, Longman, 446 s.

Neil R. (1998): The Holocene. An environmental history.- 2nd edition, Blackwell Publishers, 316 s.

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky

Williams M., Dunkerley D., De Deckker P., Kershaw P., J. Chappell (1998): Quaternary environments.- 2nd edition, Arnold London, 329 s.

Wilson R.C.L., Drury S.A., Chapman J.L. (2000): The great ice age. Climate change and life.- The Open University, 267 s.

Elias S.A. (2007) Ed.: Encyclopedia of Quaternary Science, Elsevier.

Syllabus - Czech
Last update: KADLEC7 (11.01.2012)

1. Charakteristika kvartéru

Glaciály v geologické historii Země, přechod terciér/kvartér, časový rozsah a charakter kvartéru, kvartérní klimatický cyklus, stručná historie výzkumu kvartéru, multidisciplinární charakter čtvrtohor, doporučená literatura

2. Globální klimatické změny v kvartéru

Příčiny dlouhodobých změn klimatu: terestrické - desková tektonika, extraterestrické - Milankovičovy cykly

Příčiny krátkodobých změn: terestrické - vulkanické erupce, extraterestrické - sluneční cykly

3. Stratigrafie kvartéru

Vývoj stratigrafického členění čtvrtohor, alpský, severský, severoamerický stratigrafický systém, izotopická stratigrafická škála (OIS), problematika stanovení hranice terciér/kvartér

4. Ledovcové sedimenty

Zalednění s. hemisféry, sedimenty kontinentálních ledovců, ice rafted debris (IRD) v mořských sedimentech, izostatické pohyby, periglaciální prostředí, horské zalednění

5. Říční a jezerní sedimenty

Divočící a meandrující říční systémy, aluviální (proluviální) sedimenty, deltové sedimenty, systémy říčních teras

Glacifluviální a glacilakustrinní sedimenty, varvová sedimentace, cyklická jezerní sedimentace

6. Eolické sedimenty

Spraše - vznik, rozšíření ve světě a v ČR, pedogeneze, sprašové komplexy s fosilními půdami

Váté písky - vznik, rozšíření ve světě a v ČR

7. Svahové sedimenty, organické sedimenty, kvartérní vuklanismus

Svahové procesy - creep, soliflukce, sesuvy, skalní řícení, série svahových sedimentů

Rašeliny, slatiny

Typy kvartérního a recentního vulkanismu - desková tektonika, kvartérní vulkanismus v z. Čechách a na s. Moravě

8. Krasové sedimenty

Jeskynní sedimenty - klastické, chemogenní, organické

Sedimenty krasových pramenů - pěnovcové a travertinové kaskády a kupy, vřídlovce, geysirity

9. Mořské prostředí

Příčiny změn výšky mořské hladiny v kvartéru, datování oscilací, mořské proudy - termohalinní výměníkový systém transportu tepelné energie, mořské terasy, mořské sedimenty, princip sekvenční stratigrafie

10. Archeologie, paleontologie, datovací metody

Význam archeologie pro studium čtvrtohor

Mikropaleontologie - palynologie, malakozoologie, mořské foraminifery

Makropaleontologie - rostlinné makrozbytky, obratlovci, vymírání obratlovců na konci posledního glaciálu

Datovací metody - 14C, uranové řady, termoluminiscence, dendrochronologie, paleomagnetismus, tefrochronologie

11. Metody studia kvartérních sedimentů

Terénní metody - dálkový průzkum, geologické mapování, dokumentace profilů, odběr vzorků

Laboratorní metody - granulometrie, valounová analýza, opracování klastů, těžké minerály, rentgenová difraktografie, izotopové analýzy