SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Geology of Quarternary - MG421P18G
Title: Geologie kvartéru
Czech title: Geologie kvartéru
Guaranteed by: Institute of Geology and Paleontology (31-420)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Jan Hošek, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Jan Hošek, Ph.D.
Incompatibility : MG421P18H
Is incompatible with: MG421P18H
Annotation - Czech
Přednáška si klade za cíl poskytnout ucelený pohled na dynamiku přírodních procesů nejmladší geologické minulosti. Posluchač se seznámí s jednotlivými sedimentárními faciemi a zdroji paleoenvironmentálních informací. Důraz je kladen na klimatostratigrafii, instrumentální paleoklimatologii a palogeografii kvartéru.

S ohledem na neplánovanou změnu vyučujícího a současnou pandemickou situaci, bude letošní výuka probíhat převážně distančně. Prezentace k jednotlivým tématickým blokům budou průběžně nahrávány na Mooodle. Tamtéž bude k dispozici doplňující studijní materiál. Koncem semestru proběhne konzultační (diskusní) setkání, příp. jednodenní terénní exkurze (dovolí-li epidemiologická opatření).
Last update: Trnka Rudolf (28.01.2021)
Literature - Czech

Ložek V. (1973): Příroda ve čtvrtohorách, Academia

Ložek V. (2007): Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. Dokořán, Praha

Ložek V. (2011): Po stopách pravěkých dějů. Dokořán, Praha

Pokorný P. (2011): Neklidné časy. Dokořán, Praha

Růžičková E., Růžička M., Zeman A., Kadlec J. (2001): Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Struktury a textury hlavních genetických typů. ČGS, Praha

Roberts N. (2014): The Holocene. An environmental history. 3rd edition. Willey, Blackwell

Na Moodle budou k jednotlivým tématickým blokům nahrány prezentace a studijní materiál (text, kapitoly z monografií a encyklopedií, separáty atp.).

Last update: Trnka Rudolf (28.01.2021)
Requirements to the exam - Czech
- písemný test
Last update: Trnka Rudolf (28.01.2021)
Syllabus - Czech

(1) Vymezení a specifika kvartéru v kontextu historické geologie

(2) Terestrické a extraterestrické příčiny klimatických oscilací

(3) Zdroje paleoenvironmentálních informací a metody výzkumu

(4) Charakteristika glaciálních cyklů, klimatostratigrafie a paleogeografie kvartéru

(5) Poslední klimatický cyklus a jeho specifika

(6) Ledovcové sedimenty

(7) Periglaciální prostředí a sedimenty (permafrost, termokras, svahoviny)

(8) Spraše (paleogeografie, zonalita, stratigrafie) a (paleo)pedologie, váté písky

(9) Chemické zvětrávání a pedogeneze

(10) Limnické, fluviální a organogenní sedimenty, palynologie

(11) Sedimenty a procesy krasových oblastí, paleozoologie

(12) Antropocén v kontextu kvartérní geologie
Last update: Trnka Rudolf (28.01.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html