SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Field course of geology - MG420T06
Title: Terénní cvičení z geologie
Czech title: Terénní cvičení z geologie
Guaranteed by: Institute of Geology and Paleontology (31-420)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [TS]
Capacity: 60
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MG421T02G
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.
Mgr. Jan Šulc
Mgr. Filip Tomek, Ph.D.
Mgr. Petr Vitouš
prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Annotation - Czech
Terénní cvičení z geologie zahrnují celkem pět různých exkurzí, jejichž hlavním cílem je seznámit studenty s terénními příklady geologických struktur a geologických procesů probíraných v rámci přednášky a praktika ze všeobecné geologie, získat základní přehled o stavbě a geologickém vývoji Českého masívu a osvojit si práci s geologickými mapami a geologickým kompasem. Během terénních cvičení studenti samostatně dokumentují jednotlivé výchozy, konstruují jednoduché geologické mapy a řezy a vynáší strukturní měření do stereogramů.
Last update: Žák Jiří, prof. RNDr., Ph.D. (10.01.2020)
Literature - Czech

Cháb J, Stráník Z, Eliáš M (2007) Geologická mapa České republiky 1:500000. Česká geologická služba, Praha

Last update: Žák Jiří, prof. RNDr., Ph.D. (10.01.2020)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet je za účast na exkurzích, splnění samostatných úkolů a odevzdání správně vypracovaných protokolů z každé exkurze.

Last update: Žák Jiří, prof. RNDr., Ph.D. (10.01.2020)
Syllabus - Czech

[1] EXKURZE 1
Údolí Berounky z Roztok u Křivoklátu do Skryjí: barrandienské svrchní proterozoikum, střední kambrium skryjsko-týřovické pánve, svrchnokambrické vulkanity křivoklátsko-rokycanského pásma.

[2] EXKURZE 2
Praha Malá Chuchle a Hlubočepy: bazický vulkanimus a karbonátové sedimentární sekvence siluru a spodního devonu barrandienu, flyšové sedimenty srbského souvrství.

[3] EXKURZE 3
Údolí Sázavy ze Žampachu do Pikovic: intruzivního kontakt středočeského plutonického komplexu, jílovské pásmo (proterozoický ostrovní oblouk), nadložní flyšových sedimentů štěchovické skupiny.

[4] EXKURZE 4
Kralupy nad Vltavou: kontinentální klastické sedimenty svrchního karbonu, mořské sedimenty české křídové pánve.

[5] EXKURZE 5
České středohoří: vulkanické procesy, teplický ryolit (ignimbrity), terciérní vnitrodeskový vulkanismus.

Last update: Žák Jiří, prof. RNDr., Ph.D. (10.01.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html