Geography of the Czech Republic - MDPSGG012
Title: Geografie ČR
Czech title: Geografie ČR
Guaranteed by: Futher Education Centre (31-643)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:12/0, --- [HS]
summer s.:12/0, Ex [HS]
Capacity: 250
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   SS schedule   
Annotation -
The basic course of the social and economic geography of the Czech Republic (geographical position, population, settlement, agriculture, economy, industry) with regard to the both long-term and transition tendencies of development, changes, structure, deformations, geographical distribution and regional differencies etc. Individual lectures deal with:
1. Geographical position of the CR, the state territory and boundaries.
2.-4. Settlement, population (density, age, nationality, religion, migration, economic activity, commuting).
5. Historical development of economy and industry and multiply transition and restructuring
6. Basic features of transition of the society, economy, industry and territory after 1989.
7. Types and character of indicators and statistical data, international industrial classification.
8. Sectorial structure of economy.
9.-11. Geography of industry, the structure of industry (territorial, space, size, poverty), qualitative tendencies (research & development, integration, globalization, the changes of technology, organization, management, space, distribution, FDI, SSE and MSE). Mining and quarrying, power industry. Manufacturing (light and heavy industry, consumer goods).
12. Selected industrial regions, centres, plants, industrial regionalization.
13.-14. Agriculture (relationships, distribution, regions, plants and animals production).
15. Transport, foreign trade (territorial and commodity structures). Tertiary sector (services) with respect to the bath, tourism. Environment (problems, influenced regions).

References
BARLOW, M., DOSTÁL, P., HAMPL, M. (eds) (1994): Territory, society and administration. The Czech Republic and the industrial region of Liberec. Amsterdam, University of Amsterdam
DAWSON, A.H. (1998): Industrial restructuring in the new democracies. In: D. Pinder (ed.) The new Europe, economy, society and environment. Chichester, New York, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto. John Wiley and Sons, pp. 111-126.
HAMPL, M. et al. (1999): Geography of Societal Transformation in the Czech Republic. Prague, Faculty of Science of the Charles University.
KOPAČKA, L. (1999): De-industrialization and restructuring in a transition countries: Czech industry after ten years of transformation. In: Sborník ze slovensko-česko-polského semináře v Bratislavě v září 1999, v tisku.
KOPAČKA, L. (1994): Industrialization and regional industrial structures. In: M. Barlow, P. Dostál and M. Hampl (eds) Territory, Society and Administration, The Czech Republic and the Industrial Region of Liberec. Amsterdam.
Last update: Fialová Veronika, Bc. (14.06.2016)
Syllabus - Czech

Z340P08 Sociální geografie ČR

Ročník 2 semestr letní 30 hodin / semestr

doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.

RNDr. Ludvík Kopačka, CSc.

Pracoviště č. 340

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Cíl přednášky: charakterizovat základní sociálněgeografické jevy na území České republiky a jejich historické pozadí s důrazem na změny v etapě transformace české ekonomiky

Stručný obsah kurzu:

1. Socioekonomická poloha ČR ve světě a Evropě, výhody a nevýhody, vývoj a změny této polohy v minulosti a současnosti. Vývoj státního území a hranic.

2. Vývoj osídlení a sídelní struktura.

3. Vývoj obyvatelstva, hustota zalidnění, věková a národnostní struktura.

4. Charakter přirozené reprodukce a prostorové mobility obyvatel.

5. Základní rysy historického vývoje hospodářství ČR, periodizace (do roku 1948, období direktivně řízeného hospodářství, transformace po r. 1989), inercie, restrukturalizace.

6. Sektorová struktura českého hospodářství - vývoj, změny, srovnání se světem, reg. rozdíly.

7. Průmysl - stará a nová klasifikace, vývoj a změny územní a odvětvové struktury.

8. Těžební průmysl a získávání surovin - soběstačnost, životnost, efektivnost, současné problémy. Výroba elektřiny, tepla, plynu a vody.

9. Zpracovatelský průmysl - tzv. těžký a lehký průmysl, charakter lokalizace, vývoj x svět.

10. Přírodní, sociální a ekonomické podmínky pro zemědělskou výrobu.

11. Zemědělský půdní fond. Rostlinná výroba. Živočišná výroba.

12. Doprava. Zahraniční obchod (teritoriálně-komoditní struktura, transformace a změny a orientace).

13. Geografie služeb se zaměřením na lázeňství, cestovní ruch a rekreaci (atraktivní oblasti), pozice v hospodářství ČR.

14. Životní prostředí ČR - problémy a exponované oblasti (např. Ostravsko, SHP).

Kurz probíhá ve stejném rozsahu v učitelském studiu, dále participuje Mgr. Vít Jančák, Ph.D.

Studijní literatura

Povinná:

HAMPL, M. a kol. (1996): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. PřF UK, Praha, 393 s.

Last update: Fialová Veronika, Bc. (14.06.2016)